Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastuvõtu ja väljaarvamise kord

 Järjekorda lisamine

Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem asjaomasel vormil vastuvõtu taotluse(.pdf). Taotluse vormi kehtestab haridusameti juhataja ning see on kättesaadav haridusameti ja lasteasutuste veebilehtedel ning riigiportaalis eesti.ee. Vanem märgib taotluses kuni kolm lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aja (aasta). Taotluse esitab vanem lasteasutusele kas lasteasutuses kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult, posti teel või riigiportaali eesti.ee kaudu. Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemisel lisab vanem taotlusele nõustamiskomisjoni otsuse. 

Lasteasutuse direktor sisestab taotluse alusel andmed infosüsteemi (v.a riigiportaalis esitatud taotlused). Vanem saab kinnituse andmete infosüsteemi kandmise kohta. Vanemal on võimalik igal ajal muuta taotlusele märgitud lasteasutuste valikut ja koha soovimise aega. Lasteasutuse valiku muutmiseks tuleb esitada uus taotlus. Taotluse alusel tühistatakse eelnev valik ning tehakse infosüsteemis muudatus. 

Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui: 
1) vanema ja lapse elukoht paikneb Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel väljaspool Tallinna linna;
2) vanemal on Tallinna munitsipaallasteasutuses võlgnevus. 
Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse vanemat posti või e-posti teel või riigiportaalis.

Rühma vastuvõtt

Lasteasutuse rühmade moodustamise periood on 1. maist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. 
Lasteasutuse direktor teavitab infosüsteemi andmetest lähtudes (taotluse esitamise aeg, taotluses esitatud lasteasutuse valikud ja lasteasutuses koha saamise soovitud aeg) vanemat lasteasutuses koha saamise võimalusest posti või e-posti teel või riigiportaalis alates 1. maist viie tööpäeva jooksul. 
Vanem peab pärast teate saamist aktseptima ühe pakkumise 15. maiks posti või e-posti teel või riigiportaalis.

Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjast kustutatakse selle lapse andmed: 
1) kes on saanud koha lasteasutuses; 
2) kelle vanem ei ole pakutud kohta määratud tähtajaks aktseptinud; 
3) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinna linn. 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

 

1.       Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaia lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

2.       Lapsevanema õigused

2.1.    Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

2.2.    Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

2.3.  Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida lasteaia tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

2.4. Lasteaia parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil [email protected].

2.5. Lasteaia vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

3.       Andmete avalikustamine ja edastamine

3.1. Lasteaia on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

3.2. Andmed avalikustatakse lasteaia veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. Andmed avalikustatakse Facebookis, Viber ja muu группе-рассылке kinnisele grupile / avalikkusele. Andmed avalikustatakse kinnises keskkonnas üksnes lapsevanematele, lastele ja lasteaia töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda parooliga.

4.Andmete säilitamine

4.1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

4.2.  Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).

4.3.   Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

5. Turvalisus

5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaia andmeid avalikustab.

5.2. Lasteaia veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

5.3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

5.4.Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab lasteaia juhtkond.

5.5.Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatavas raudkapis.

6. Uudiskirja saamise tingimused

6.1. Uudiskiri on tellijale  saadetav e-kiri, mis sisaldab lasteaia uudiseid.

6.2. Lasteaia kui uudiskirja tellija isikuandmete vastutav töötleja ei edasta tellija e-posti aadressi kolmandatele isikutele ja kasutab e-posti aadressi üksnes uudiskirjade edastamiseks.

6.3. Uudiskirja tellimisega annab tellija lasteaiale nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi uudiskirjade edastamise eesmärgil.

6.4. Uudiskirja tellimusest saab loobuda igal. Uudiskirja tellimusest loobumise korral eemaldab lasteaia lapsevanema e-posti aadressi nimistust ja uudiskirja enam ei saadeta.

Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil   

Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024