Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu koosneb:

Lasteaiatasu koosneb:

1. Toidupäeva maksumus

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusele nr 29 katab Tallinna linn  koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu lasteasutuses käivatel lastel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollitakse Eesti hariduse infosüsteemis üks kord kuus.

Lapse toidukulu arvestatakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Määrusega saate tutvuda siin: 

Toiduraha muutmise määruse leiate siit https://www.riigiteataja.ee/akt/429122022014
 
Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste, kelle elukohana ei ole rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn, toidukulu maksumuse määrab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.
Toidukulu päevamaksumus

Lasteaia toidukulu päevamaksumus alates 01.12.2023
  1. Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 2,50 eurot päev
  2. Toidukulu aiarühmaealisele lapsele 2,75 eurot päev
Alus: hoolekogu protokoll nr 2  17.11.2023  ja lasteaia direktori 22. november 2023 käskkiri nr 1-2/23 
 

2. Kohatasu

01. jaanuarist 2024 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr:

Vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus, millest Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus on 28,79 eurot kuus. Lapsevanem tasub 71,25 eurot kuus.

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 
https://www.tallinn.ee/et/haridus/kohatasu-ja-toidukulu-tallinna-lasteaedades

Vanema osa määra (kohatasu) on lapsevanem kohustatud tasuma igakuiselt. Lasteaia kollektiivpuhkuse perioodil on lapsevanem kohatasust vabastatud.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu määrus nr 27 vastu võetud 10.12.2015 , jõustumine 01.01.2016 ,,Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine".

Vanema osa maksmisest (ehk kohatasust) vabastatakse vanem:

teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

 Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht

Avaldusi rahuldab Tallinna Haridusamet.

NB! Vabastus kehtib oktoobrikuust, kui lapsevanem esitas avalduse oktoobris. See soodustus ei kehti tagasiulatuvalt.

Tallinna Linnavolikogu määruses "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" tehti muudatusi teise või enama lasteasutuses käiva lapse kohatasu vabastamise tingimustes. Enam ei pea taotlust esitav lapsevanem elama lastega samal aadressil, kuid endiselt kehtib nii lastele kui ka taotluse esitajale katkematult tallinlaseks olemise nõue.

Teine muudatus teise lapse kohatasu vabastustel on, et kohatasuvabastused ei lõppe automaatselt ära õppeaastaga, vaid kehtivad kuni lapsed käivad lasteaias. See tähendab, et uut kohatasu vabastuse taotlust ei pea esitama iga õppeaasta uuesti.

Lasteaiast välja astumisel lõpetatakse kohatasu vabastus seitsme päeva pärast juhul, kui laps ei ole teise lasteaeda registreeritud. Seitsme päeva pärast saadetakse välja ka lapsevanemale teade kohatasu vabastuse lõpetamise kohta. Juhul, kui laps registreeritakse teise lasteaeda hiljem kui seitsme päeva jooksul, siis on vanemal võimalus lihtsalt uus taotlus vormistada.

Viimati muudetud 21.02.2024