Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lahepea tn eskiisprojekt

5_0.jpg
Lahepea tn eskiisprojekti avalik tutvustus toimub 18. aprillil 2023 algusega kell 17.30 Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis (Paldiski mnt 83).
Projektiga kavandatakse Põhja-Tallinna linnaossa Pelguranna tn T5 ja Paldiski mnt 72 kinnistutele olemasoleva sõidutee asemele kergliiklustee koos tänavavalgustuse lahendusega. 

Soodi ja Lahepea tänavale kavandatakse eraldiseisva projektiga uus juurdepääsutee autoliiklusele Paldiski mnt 80b kinnistu kaudu (NB! ei ole Lahepea tn eskiisprojekti osa). Uus juurdepääsutee kavandatakse detailplaneeringuga nr DP046050 „Soodi tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering“. Uus kergliiklustee lahendus ehitatakse välja peale uue juurdepääsu tee valmimist.
 
Asendiplaanid ja joonised
Asukoht
Asendiplaan 
Liikluskorraldus
Tüüplõige
3D visualiseeringud

1_0.jpg
2_1.jpg
3_1.jpg
4_0.jpg

NB! Tegemist on esialgse eskiisiga ja lahendus täpsustub edasise projekteerimise käigus projekti avaliku tutvustuse järel.

Projekti üldkirjeldus

Kergliiklusteed projekteerides on arvestatud kohalike elanike väljakujunenud liikumissuundadega ja loodud on ühendused olemasolevate terviseradadega. Projektiga kavandatakse 3,5 m laiune kergliiklustee Paldiski mnt-lt kuni Soodi tänavani ja 4,0 m laiune sõidutee Soodi tänavalt Lahepea tn 6 kinnistule. 

Olemasoleva parkimisplatsi asendiplaanilist lahendust on korrigeeritud ja loodud on 10 parkimiskohta, millest üks on invaparkimiskoht. Parkimisplatsile on juurdepääs tagatud parempöördega Paldiski mnt-lt üle künnisega ülekäiguraja. Projektlahenduse koostamisel on arvestatud Põhja-Tallinna üldplaneeringuga kavandatava jalgrattatee tervisevõrgu perspektiivse lahendusega.

Eskiislahenduse koostamisel on aluseks dendroloogiline uuring, millega on hinnatud olemasolevate puude haljastuslik väärtus. Kavandatud on täiendav madal- ja kõrghaljastus ning kaks uut tänavainventariga varustatud puhkeala (pargipingid, prügikastid ja jalgrattahoidjad). Projektalal leiduvaid suuri maakive on planeeritud teisaldada objektil teistele asukohtadele, pakkudes nii alternatiivseid istumiskohti kui ka võimalusi mänguks. 

Projektiga on kavandatud kergliiklusteele nõuetekohane tänavavalgustus. Valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega ning maksimaalne lubatud valgusvärvsus on 3000K (soe valge). Sademeveed juhitakse olemasolevatesse kraavidesse või haljasaladele.
Tagasiside vorm 
Ettepanekuid eskiisi kohta saab esitada kuni 2. maini 2023, kasutades selleks allolevat tagasiside vormi ning samuti ka eskiisprojekti avalikul tutvustamisel. 

NB! Tabel kõikide laekunud ettepanekute ja nende kohta tehtud otsustega avalikustatakse (ilma isikuandmeteta) peale ettepanekute analüüsimist. Ettepanekuga arvestamata jätmisel lisatakse vastav põhjendus.

Vorm avatud kuni 02.05.2023.

Viimati muudetud 12.04.2023