Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

Muutunud õpikäsituse rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses:

  • õuesõppe tulemuslik rakendamine perioodil september - oktoober ja aprill – juuni.
  • projektõppe tulemuslik rakendamine 4.-9. kl kord õppeperioodil, koostöine õpetamine õppeainete lõimimisel  
  • õpitava seostamine praktilise eluga, kasutades õppetundides infotehnoloogia võimalusi ja aktiivõppe meetodeid, õppekäike, huvitegevust
  • kujundada õpilastes koostööoskust erinevate ühistegevuste kaudu.

Seejuures on olulised:

  1. üldoskuste, sh õpioskuste kujundamine kujundamist (st, et õppijaid suunatakse seadma eesmärke, analüüsima oma õppimise protsessi, looma keskkonda õppimiseks);
  2. õppimise planeerimise ja koostööoskuste arendamine nii õpetajatel kui ka õpilastel;
  3. õppijate hariduslike erivajadustega arvestamine;
  4. õppijate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine.

Viimati muudetud 10.10.2022