Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppenõukogu koosolekute tööplaan 2021/22 õppeaastal

 

Teema

Aeg

Vastutaja(d)

1. 2020/21 õ-a tulemused ja 2021/22 õ-a eesmärgid ning ülesanded

31.08.2021

Direktor
Õppealajuhataja
HEV õpilaste  õppetöö koordinaator, huvijuht, sotsiaalpedagoog

2. Aineülene koostöö ja projektõpe osana õppeprotsessis. Esimese trimestri õpitulemused

17.12.21

Direktor
Õppealajuhataja
Ainenõukogude esimehed

3. Kasvatustegevus õpilase arengu toetajana lõimingus õppetööga. Teise trimestri õpitulemused

25.04.22

Direktor, huvijuhid, õppealajuhataja,
HEV õpilaste õppetöö koordinaator

4. Õpilaste  üleviimine   järgmisesse klassi

10.06.22

Direktor
HEV  koordinaator
Õppealajuhataja

5. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

17.06.22

Direktor
Õppealajuhataja

6. 2021/22 õ-a õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning 2022/23 õ-a eesmärgid ja ülesanded

30.08.22

Direktor
Õppealajuhataja
HEV õpilaste  õppetöö koordinaator, huvijuht, sotsiaalpedagoog

Viimati muudetud 19.11.2021