Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppenõukogu koosolekute tööplaan 2022/23 õppeaastal

 

Teema Aeg Vastutaja(d)
Täiendava õppetöö tulemused
Kokkuvõte 2021/2022 õppeaastast
2022/23 õ-a eesmärgid ning ülesanded
29.08.2022 direktor
õppealajuhataja
HEV õpilaste  õppetöö koordinaator, arengujuht
 I trimestri õpitulemused, analüüs
Innove rahuloluküsitluste tagasiside
Sisehindamise vahearuanne
9.12.2022 direktor
õppealajuhataja, klassijuhatajad
arengujuht
II trimestri õpitulemused, analüüs
Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine õppekava muutmiseks
Õpi- ja arenguvestlused
6.04.2023 direktor
õppealajuhataja, klassijuhatajad
HEV õpilaste  õppetöö koordinaator, huvijuht
aineühenduste esimehed
arengujuht
 
III trimestri õpitulemused, analüüs
Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
Õpilaste tunnustamine tänukirjaga
9.06.2023 direktor
õppealajuhataja, klassijuhatajad
huvijuht
Täiendava õppetöö tulemused
SWOT 2022,23
Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
21.06.2023 direktor
HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, huvijuht
aineühenduste esimehed
õppealajuhataja
Kokkuvõte 2020/2021 õppeaastast.
2022/23 õ-a eesmärgid ning ülesanded
 
28.08.2023 direktor
õppealajuhataja, HEV õpilaste  õppetöö koordinaator, arengujuht

Viimati muudetud 13.10.2022