Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tugiteenused

Ametid

Nimi

Tel

 e-mail

HEV koordinaator

Olga Boris

6356711

Boris.Olga@lpk.tln.edu.ee 

HEV koordinaator

Aleksandra Melnikova

6356711

Melnikova.Aleksandra@lpk.tln.edu.ee

Psühholoog

Olga Dulberg

53834406

Dulberg.Olga@lpk.tln.edu.ee

Psühholoog

Natalija Kovaljova

 

Kovaljova.Natalija@lpk.tln.edu.ee

Psühholoog

Viktoria Kovaltšuk

56819356

Kovatsuk.Viktoria@lpk.tln.edu.ee

Psühholoog

Irina Liskovskaja

 

Liskovskaja.Irina@lpk.tln.edu.ee

Logopeed

Olga Muzõka

53829258 

Muzoka.Olga@lpk.tln.edu.ee

Logopeed

Svetlana Obozenko

58182454

Obozenko.Svetlana@lpk.tln.edu.ee

Logopeed

Olha Penzenko

 

 Penzenko.Olha@lpk.tln.edu.ee

Logopeed

Tatjana Milovanova

 

Milovanova.Tatjana@lpk.tln.edu.ee

Sotsiaalpedagoog

Jelena Plutahina

6356773

Plutahina.Jelena@lpk.tln.edu.ee

Kooliõde

Ljubov Paškovitš 

56200156

ljubov.pashkovitsh@kth.ee

Kooliõde

Irina Serenok

55574676

irina.serenok@kth.ee

Eripedagoog

Valeria Tolpegina

 

Tolpegina.Valeria@lpk.tln.edu.ee

Eripedagoog

Larisa Nikonova

 

Nikonova.Larisa@lpk.tln.edu.ee

Eripedagoog Jelena Rumjantseva   Rumjantseva.Jelena@lpk.tln.edu.ee
Õpiabirühma õpetaja Julia Laubert   Laubert.Julia@lpk.tln.edu.ee
Õpiabirühma õpetaja Eleonora Loginova   Loginova.Eleonora@lpk.tln.edu.ee

IT- Tugiisik

Vadim Dmitrijev

 

Dmitrijev.Vadim@lpk.tln.edu.ee

IT-Tugiisik, E-kooli administraator

Allan Adamson

 

Adamson.Allan@lpk.tln.edu.ee

Raamatukoguhoidja

Svetlana Savoshko

 

Savoshko.Svetlana@lpk.tln.edu.ee

Sekretär Viktoria Buklova 6356775
56467764
lpk@lpk.tln.edu.ee


Lugupeetud lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

 

Tugisüsteemi liigid

Tugisüsteem koosneb erinevate spetsialistide koostööst, mis on suunatud erivajadustega õpilaste toetamiseks õppetöös.

Täiuslike õppetingimuste loomine õpilasele, kellel on raskusi õppekava omandamisega, oleneb õpilase vanuselisest ja individuaalsest eripärast

Ülesanded

Õpetamise ja sotsialiseerimise protsessi realiseerimine, lähtudes laste võimalustest, psühholoogilis-pedagoogilise  ja psühholoogilise tegevuse kaudu.

Mugavate tingimuste loomine õpilaste edukaks õpetamiseks.

Vajalike tingimuste loomine efektiivse koostöö saavutamiseks lastevanematega kindlustades õpilase edukat õpetamist.

Töö  põhisuunad:

  • Õpiraskustega laste ja nende probleemide väljaselgitamine
  • Maksimaalselt  sobivate õppetingimuste loomine eduka õppekava täitmiseks
  • Õppekava täitmise tulemuste  ja õpilase töö hindamine terviklikuna. Koostöö analüüs ja hindamine.

 Tugispetsialistide abi saamise võimalused

  • Aineõpetajate konsultatsioonid
  • Õpiabi
  • Logopeedilise abi saamine
  • Psühholoogi konsultatsioonid ja õppetunnid
  • Sotsiaalpedagoogi konsultatsioonid
  • Eripedagoogi konsultatsioonid
  • Ekool

Eripedagoogi ülesandeks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Logopeedi ülesandeks õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega õpilaste väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine; õpetajate toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel; õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Koolipsühholoogi ülesandeks õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

HEV koordinaatori põhiülesanne on tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste ning nende vanemate nõustamine ja abistamine. HEV koordinaator töötab koostöös kooli õpetajatega ja spetsialistidega. HEV koordinaator nõustab õpilasi ja nende vanemaid pöördumisel Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidja nõustamismeeskonna ning erialaspetsialistide poole.

Viimati muudetud 25.01.2023