Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tugiteenused

Tugisüsteemi liigid

Tugisüsteem koosneb erinevate spetsialistide koostööst, mis on suunatud erivajadustega õpilaste toetamiseks õppetöös.

Täiuslike õppetingimuste loomine õpilasele, kellel on raskusi õppekava omandamisega, oleneb õpilase vanuselisest ja individuaalsest eripärast

Ülesanded

Õpetamise ja sotsialiseerimise protsessi realiseerimine, lähtudes laste võimalustest, psühholoogilis-pedagoogilise  ja psühholoogilise tegevuse kaudu.

Mugavate tingimuste loomine õpilaste edukaks õpetamiseks.

Vajalike tingimuste loomine efektiivse koostöö saavutamiseks lastevanematega kindlustades õpilase edukat õpetamist.

Töö  põhisuunad:

 • Õpiraskustega laste ja nende probleemide väljaselgitamine
 • Maksimaalselt  sobivate õppetingimuste loomine eduka õppekava täitmiseks
 • Õppekava täitmise tulemuste  ja õpilase töö hindamine terviklikuna. Koostöö analüüs ja hindamine.

 Tugispetsialistide abi saamise võimalused

HEV koordinator

Irina Leonova

tel. 6356711
e-mail: Leonova.Irina@lpk.tln.edu.ee

Olga Muzõka

tel. 53846883

e-mail: Muzoka.Olga@lpk.tln.edu.ee

  Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

HEV koordinaator

 • Suunab ja koordineerib spetsialistide tegevust  õppekeskkonna loomisel, mis on suunatud õpilaste erivajaduste lahendamiseks.
 • Teostab informatsiooni kogumist,dokumentatsiooni vormistamist,jälgib õpilaste arengu dünaamikat.
 • Teostab õpilaste individuaalarengu kaartide täitmise kontrolli.
 • Koordineerib koostööd väljaspool kooli asuvate asutustega.
 • Esitab ettepanekuid kooli direktorile ja direktsioonile erivajadustega laste töö täiustamiseks.

Spetsialistid

Meditsiiniõde

Ljubov Paškovitš

e-mail: lasnamaepk@kth.ee
Tel: 56200156


Irina Serenok
E-mail: irina.serenok@kth.ee

tel. 55574676

Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

 Psühholoogid

Osutavad psühholoogilist abi ning lastevanemate konsulteerimist.

Viktoria Kovaltšuk

E-mail: Kovatsuk.Viktoria@lpk.tln.edu.ee

tel. 56 819 356

Olga Dulberg 

tel.53834406
Dulberg.Olga@lpk.tln.edu.ee

Natalija Kovaljova 

tel. 58 503 673
kovaljova.natalija@lpk.tln.edu.ee

Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

Logopeedid 

Logopeediline töö on tegevus , mis paralleelselt õppeprotsessile,  soodustab erirühmade õpilastele  õppeprotsessi mõistmist lihtsamas ja arusaadavamas vormis.

Logopeed tegeleb:

 • Nii suulise kui ka kirjaliku kõne korrektsiooniga, nimelt töötab spetsiifiliste (logopeediliste)kirja- ja lugemis vigade parandamisega, sõnavara täiendamisega, suulise kõne arendamisega.
 • Õigeaegsete raskuste ennetamisega õppekava omandamisel
 • Vajalike logopeediliste teadmiste selgitamisega õpetajatele  ja lastevanematele.

Ljudmilla Muzõka

tel. 56217538 

e-mail Muzoka.Ljudmilla@lpk.tln.edu.ee 

Olga Muzõka

tel. 53829258 
e-mail: Muzoka.Olga@lpk.tln.edu.ee 

 Svetlana Obozenko

tel. 58182454 

e-maiObozenko.Svetlana@lpk.tln.edu.ee

Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

Koostöö Tallinna Õppenõustamiskeskusega TÕNK

Õpiabi

Õpiabi on täiendav tegevus õppeprotsessi raames, mis võimaldab lapse edukat arengut, tema võimete avastamist ja realiseerimist erinevates valdkondades, on suunatud õpilase teadmistes  puudujääkide kompenseerimiseks.

Lasnamäe Põhikooli ERIPEDAGOOGILINE ÕPIABI  

 

Sotsiaalpedagoog

Jelena Plutahina
E-mail: sotsiaaltootaja@lpk.tln.edu.ee
Tel: 6 356 773
Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

 Sotsiaalpedagoogi ülesanded:

 • Alaealiste õiguste kaitse ja järelvalve
 • Laste jõhkra kohtlemise juhuste ning raskes olukorras olevate perede väljaselgitamine ja neile  abi osutamine.
 • Harmoonilise arengu tingimuste loomine õpilastele õppeprotsessi käigus.
 • Sotsiaal-psühholoogilise ja pedagoogilise abi osutamine alaealistele, kellel on raskusi õppimises,
  • intellekti arenguhälbed
  • tunde ja-tahtevalla hälbed
  • käitumishäired
  • suhtlusvõimepuudumine
  • mittevõimelisus kommunikatsiooni saavutamiseks
  • sotsiaalselt ohtlikus olukorras
  • põhjuseta puudujad või koolkohustuse mittetäitjad
 • Sotsiaal-pedagoogilise töö tulemuste planeerimine ja analüüs
 • Lastevanemate ja õpetajate sotsiaalõiguslik nõustamine
 • Seadusrikkumiste ja sõltuvuste profülaktika
 • Õppe protsessi sotsiaal- pedagoogiline tugi
 • Laste ja nende vanemate individuaalne ja grupiviisiline  konsulteerimine  eluprobleemide lahendamisel
 • Vanemate, üldsuse ja muude asutuste kaasamine sotsiaal-pedagoogiliste ürituste läbiviimisel asotsiaalsete  õpilaste käitumise profülaktika küsimustes. 

Eripedagoog

Valeria Tolpegina

e-mail: Tolpegina. Valeria[at]lpk.tln.edu.ee

Larisa Nikonova

e-mailNikonova.larisa@lpk.tln.edu.ee

Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

Eripedagoogi ülesanded:

Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Eripedagoogi töö tulemusena on õpilasel kergem omandada teadmisi, millele nad muidu mingil isiklikul põhjusel nt häire või eripära, ligi ei pääseks.

Ekool 

Allan Adamson

e-mail: infojuht[at]lpk.tln.edu.ee

Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

Viimati muudetud 12.05.2022