Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtu kord

Vastuvõtu kord

KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja 13.02.2019
käskkirjaga nr 1.-2/76
LISA 1 

LASNAMÄE PÕHIKOOLI VASTUVÕTU KORD

 1.     Üldsätted

1.1.  Käesoleva korraga sätestatakse Lasnamäe Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtu tingimused ja kord.
1.2.  Korra kehtestamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:

  • Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus § 27; § 49;
  • Haridus ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

1.3.  Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
1.4.  Kool avalikustab õpilaste vastuvõtu korra kooli veebilehel.
1.5.  Kooli võetakse vastu rahvaregistri järgi Tallinnas elavaid ja vabadele õpilaskohtadele ka väljaspool Tallinna elavaid koolikohustuslikke hariduslike erivajadustega õpilasi, kellele on koolivälise nõustamismeeskonna poolt soovitatud rakendada tõhustatud või erituge.
1.6.  Vabadele õpilaskohtadele saab avaldusi esitada kogu õppeaasta vältel. Õpilaskohtade puudumisest vastavas hariduslike erivajadustega õpilaste klassis teavitatakse vanemat/eeskostjat (edaspidi vanem) kirjalikult e-posti kaudu. Vanema soovil registreerib kool õpilase ootenimekirja ja koha vabanemisel teavitab sellest (telefoni või e-posti teel).
1.7.  Vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitab direktor.

 2.     Vastuvõtt eriklassidesse

 2.1.  Tõhustatud tuge või erituge vajavaid  õpilasi võetakse kooli vanema kirjaliku avalduse (vaata lisa 1) ja koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel.
2.2.  Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (vaata lisa 1), millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ja sünnitunnistuse;
  • vanema isikut tõendava dokumendi;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovituse sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  • individuaalse arengu jälgimise kaardi;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust ja hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilase vastuvõttu soovitakse õppeveerandi kestel (2.- 9. klassi astumisel);
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist (1. klassi astumisel);
  • koolivalmiduse kaardi (1. klassi astumisel).

2.3.  Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aasta UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).
 2.4.  Õpilase vastuvõtmiseks kutsutakse vanem (vajadusel koos õpilasega) tutvumisvestlusele direktori ja/või tugisüsteemi spetsialistidega. Tutvumisvestluse ajast lepitakse kokku viie tööpäeva jooksul avalduse esitamisest kooli astumiseks (koos punktis 2.2 nimetatud lisadokumentidega).
2.5.  Õpilase vastuvõtust teavitatakse vanemat tutvumisvestlusel suuliselt või viie tööpäeva jooksul pärast tutvumisvestluse toimumist kirjalikult e-maili teel.
2.6.  Info vabadest kohtadest kajastatakse EHIS-es ja kooli veebilehel.

 3.     Vastuvõtukorra muutmine

3.1.  Käesolevat korda muudetakse seadusandluse muudatustest tulenevalt või muul vajadusel.
3.2.  Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist hoolekogule arvamuse andmiseks ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

 

 

HEAKS KIIDETUD
Lasnamäe Põhikooli hoolekogu
22.01.2019 koosoleku protokolli nr 1-7/1

 

AVALDUS   KOOLI   ASTUMISEKS

Viimati muudetud 11.05.2022