Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eriõppe võimalused lasteaias

Lasteaias Kajakas töötab tasandusrühm erivajadustega lastele. 

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.

 • Õpetajad hindavad ja analüüsivad õppeaasta alguses kõikide laste arengut. Arenguvaatluste järel tuleb kokku rühma meeskond (õpetajad, logopeed, muusikaõpetaja ja eesti keele õpetaja).
 • Logopeed hindab ja analüüsib õppeaasta alguses kõikide laste kõne ning selgitab välja kõneravi vajavad lapsed.
 • Kogutud informatsiooni põhjal leitakse erivajadusega lapsele sobiv sekkumisviis.
 • Sõltuvalt    lapse    erivajadusest    nõustavad    pedagoogid    ja    teised    spetsialistid lapsevanemaid.
 • Vastavalt erivajadusele otsib õpetaja lapse arendusviise ning püüab talle luua võimalikult arendava keskkonna.

Lapse individuaalne toetamine

 • Pedagoogid kohandavad vajadusel õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi.
 • Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitusrühmas koos teiste lastega või sobivas erirühmas.

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad:

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma kooliväline nõustamismeeskond (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus, õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Lisainfo:
Karin Lember
Peaspetsialist,
karin.lember@tallinnlv.ee , telefon 640 4657

Õppenõustamine Tallinnas

Tallinnas pakuvad õppenõustamisteenust Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Põhja-Eesti Rajaleidja keskus.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)

TÕNK pakub logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja psühhiaatri nõustamisteenust eesti ja vene keeles. 

Keskus toetab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori, teenused on lapsevanemale tasuta.

Registreerimine nõustamisele: oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee  (Ruuda Lind, koordinaator) 

Kontaktid:

 • Lasnamäe filiaal: Martsa 2, 13915 Tallinn (vaata kaarti), telefon 640 4938, 580 48259
 • Mustamäe filiaal: Vilde tee 120, 12618 Tallinn (vaata kaarti), telefon 574 097 50, 567 15802

Küsimustega pöördu:

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus 

Keskuses pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

 • eripedagoogiline nõustamine
 • logopeediline nõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Keskuse juures tegutseb Tallinna ja Harjumaa kooliväline nõustamismeeskond

Rohkem infot: www.rajaleidja.ee/pohjaeesti

Põhja- Eesti Rajaleidja keskus

Maakri 23a, Tallinn 10145
Tel: 58 860 701
E-post: pohja-eesti@rajaleidja.ee

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Rajaleidja keskus Tallinnas

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
 1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või
 2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

 

Viimati muudetud 24.11.2020