Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetöö

Lasteaia Kajakas õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk seisneb lapse igakülgsel ja pideval  arendamisel koostöös perekonna ja lasteaia vahel .

Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:

•          kavandada oma tegevust, teha valikuid;

•          seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;

•          kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;

•          arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;

•          hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;

•          tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.

 Lasteaia õppekava leiad siit.

2021/2022 õa õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 • Õppe -ja kasvatusprotsessis on rakendatud projektõpe lapse individuaalsete võimete ja huvide toetamiseks.
 • Lapse füüsiline ja vaimse tervis on toetatud läbi tervisliku liikumise ja spordi, ning õuesõpe.
 • Eesti keele õpivormide on laiendanud kaasaegsete IKT vahendite poolt.
 • HEV lapse edasiarendamine on suunatud uute sobivate metoodikate ning tehnoloogiate kasutamisel.

Lasteaias töötab tasandusrühm erivajadustega lastele. Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.

 • Õpetajad hindavad ja analüüsivad õppeaasta alguses kõikide laste arengut. Arenguvaatluste järel tuleb kokku rühma meeskond (õpetajad, logopeed, muusikaõpetaja ja eesti keele õpetaja).
 • Logopeed hindab ja analüüsib õppeaasta alguses kõikide laste kõne ning selgitab välja kõneravi vajavad lapsed.
 • Kogutud informatsiooni põhjal leitakse erivajadusega lapsele sobiv sekkumisviis.
 • Sõltuvalt    lapse    erivajadusest    nõustavad    pedagoogid    ja    teised    spetsialistid lapsevanemaid.
 • Vastavalt erivajadusele otsib õpetaja lapse arendusviise ning püüab talle luua võimalikult arendava keskkonna.

Lasteaias on avatud sobitusrühm, kus lisaks eakohase arenguga lastele on 1-3 diagnoositud erivajadusega last.

Sobitusrühma töö põhimõtted:

 • sobitusrühma kuuluvad diagnoositud erivajadusega lapsed koos teiste lastega;
 • erivajadusega laps võetakse sobitusrühma vastu nõustamiskomisjoni soovitusel;
 • sobitusrühma töö eesmärk on luua võimalikult arendav ja turvaline keskkond erivajadusega lapsele;
 • sobitusrühmas tagatakse vajalik eriabi metoodiliste ja korralduslike meetmetega, spetsiifilise õppe- ja kasvatustööga ning abivahendite kasutamisega. Erivajadusega lastele koostatakse individuaalne arengukava;
 • sobitusrühma õppekava, päevakava ja tegevuskava on samasugune nagu tavarühmades;
 • sobitusrühma õpetaja on läbinud eripedagoogilise täiendkoolituse;
 • sobitusrühmaga teeb tihedalt koostööd logopeed.

Laste õpetamiseks rakendatakse erinevaid metoodikaid:

Alates 2012. aasta septembrist  lasteaed Kajakas on liitunud osalise keelekümblusprogrammiga. Lasteaias töötab  Mesimumm lasteaiarühm osalise keelekümblusprogrammi alusel.

Keelekümblusprogrammi informatsioon asub siin.

 

Lasteaed Kajakas liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga novembrist 2016.a.  Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud  rühmad Potsataja ja Pääsuke.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee

 "PERSONA D0LLS“ metoodika töötab novembrist 2016. Praeguseks on meie lasteaias  metoodikaga liitunud rühm "Karikakar".

„ Persona Dolls“ nukkude metoodika  pakub  mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.

Metoodika on ainulaadne, kuna nukkusid saab kujundada ja teemasid planeerida vastavalt iga grupi ja lasteaia vajadusele.

Läbi nukutegevuste tegeletakse järgmiste teemadega:
•      väärtuste õpetamine;
•      sotsiaalsete oskuste harjutamine;
•      sallivus

koduleht: http://personadolls.eu/koolituskeskusest/

Lasteaed Kajakas liitus alates 1. september 2017 Tervist edendavate lasteaedade võrgustikaga. Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendavate lasteaedade missiooniks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavates tegevustes ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused.

Lasteaias Kajakas on välja töötatud terviseedendamise strateegia ja püstitanud vastavad eesmärgid. Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi ning sellega tegeletakse süsteemselt.

Lasteaia Kajakas Tervisedenduse tegevuskavaga 2020 – 2023 saab tutvuda lasteaias.

HARED – Roheline Kool.  Alates 2017/2018 õppeaastast  Lasteaed Kajakas osaleb ülemaailmses keskkonnahariduslikus programmis „Roheline kool“. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) ning toetab Tallinna Keskkonnaamet.

Programmi tegevusi korraldab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Osaleda saavad nii lasteaiad, koolid kui huvikoolid. Haridusasutuste keskkonnasõbralikkust hinnatakse kindlate kriteeriumite järgi ning neid täitvaid haridusasutusi tunnustatakse rohelise lipuga. http://www.ecoschools.global/. Programmis osaleb 49000 haridusasutust 64 maalt, tegemist on pikaajaliselt toiminud väärika keskkonnaharidusliku programmiga, mida ülemaailmselt juhib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanist.

Robotid ja tehnoloogilised õppevahendid:

Qobo – eestikeelne programmeeritav robot. Qobo on ekraanivaba  programmeerimist õpetav interaktiivne robot. Sobilik lastele vanuses kolm kuni kaheksa eluaastat. Selle kaartidel põhinev ülesehitus ja mängulised ülesanded arendavad laste loogilist mõtlemist ning samal ajal annavad võimaluse oma kätega tegutseda. Qobo’t on lihtne kasutada, see on intuitiivne ja ekraanivaba STEM- hariduslik õppevahend, mis suhtleb kasutajaga eesti keeles.

Matatalab kodeerimiskomplekt on suunatud 4-9 aasta vanustele õpilastele. Programm kujutab endast plokipõhist programmeerimisvahendit. Matatalabi "Kodeerimine on imelihtne" plokkide abil harjutavad ja demonstreerivad lapsed mängu kaudu 21. sajandi oskusi. Selle haridusliku tööriista abil õpivad ja mängivad lapsed puute teel ilma tahvelarvuti ekraani või rakenduseta. Töövahend on sobilik ka väga noortele õpilastele, kuna vahendi edukaks käsitlemiseks pole lugemisoskust vaja.

  Bee-Bot mesimumm-robotite abil saavad lapsed mänguliselt omandada programmeerimise algteadmisi. Robot-mesimummudega tegelemine arendab nende loogilist mõtlemist ning matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi, aitab paremini mõista põhjus-tagajärg seost ning õpetab seadme juhtimist ja programmeerimist.

Blue-Bot põrandaroboti abil saab lastele lihtsalt ja lapsesõbralikult tutvustada esimesi oskusi seadmete juhtimisest ning programmeerimisest. Põrandaroboti kasutamisel areneb laste mõtlemisvõime (programmi loomine ja vigade tuvastamine) ja loogiline arutlusvõime (programmi käitumise ennustamine ja teekonna kavandamine).

Ozobot on väike ja tubli robot, millega saab kodeerida sama lihtsalt kui markeriga joonistades. Edasijõudnutele on ka mitmeid täiendavaid võimalusi. Robot oskab sõita mustal ja värvilistel joontel, anda LED tule abil märku, millist värvi joonel ta sõidab, lugeda värvikoode ning vastavalt koodile reageerida.

Priko 4-kohaline klotsilaud +värvilised Lego konstruktorid lastele igas rühmas.

Viimati muudetud 04.05.2022