Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt

 

Tallinn lihtsustas õdede-vendade panekut samasse lasteaeda 27.04.2017

Sellelt lehelt leiad kasulikku teavet siis, kui soovid oma lapse lasteaeda panna. 

 

 

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Lasteaia direktor väljastab koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. 

 

Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist.  

Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisada laste nõustamiskomisjoni otsus.

Kuidas saada infot lasteasutusse koha saamisest?

Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Hiljemalt 15. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest.

Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.

Lasteasutustes, kus on ainult sõimerühmad või linnaga lepingut omavates eralasteaedades kohta omavad lapsed saavad jätkuvalt olla munitsipaallasteaedadesse koha taotlejate nimekirjas. Lisaks eelpooltoodule säilitatakse koha taotlejate nimekirjas nende lasteasutuses juba käiva(te) lapse/laste andmed, kui vanem soovib panna oma lapse lasteasutusse, kus juba käib/käivad sama pere laps(ed). Sealjuures kehtib tingimus, et kõigi laste elukohaandmed rahvastikuregistris on samal aadressil ja vanem esitab lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.

Kui vanem ei nõustu lasteaia direktori otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Kuidas toimub lapse vastuvõtt lasteaeda?

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

Kuni 3-aastased lapsed kuuluvad sõime-, 3-7aastased aga aiarühmadesse. Paljudes lasteaedades on moodustatud ka liitrühmasid 1,5-7aastastele lastele.

Millised on võimalikud kulud lasteasutuses?

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema osa määra (n-ö kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta. Ujulaga lasteasutustes on ujula kasutamise perioodil vanema osa määraks ühes kuus summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Vanema osa määr (kohatasu) alates 01.01.2017  aastast on 57,34 eurot

Kuidas toimub laste toitlustamine lasteasutuses

Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. Menüü koostatakse kaheks nädalaks.

Lasteaias toimub laste toitlustamine vastavalt lahtiolekuajale. Lapsed saavad süüa kolm korda päevas, ööpäevase lahtioleku aja puhul aga neli korda.

Millest lähtub õppe- ja kasvatustöö lasteasutuses?

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.

Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles. Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

Kuidas aidata lapsel lasteaiaga kohaneda?

Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Koostöö aluseks on pere avatud suhtlemine õpetajatega ning positiivne suhtumine lapse rühmakaaslastesse. Soovitav on vestelda õpetajatega pere tavadest ja kasvatuspõhimõtetest, lapse individuaalsetest iseärasustest, ootustest lasteasutusele ja muust lapsele olulisest, mis aitaks lapse kohanemisele kaasa.

 LASTEAIA VALIMINE

 Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 

Tallinna linna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti.

 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256 kinnitatud Tallinna linna haldusterritoorium.

Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada:

  • lasteaia asukohaga;
  • rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodikaga;
  • töökeelega.

 Vastuvõtt väljastpoolt Tallinna

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tallinna lapse elukohajärgse valla-või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel

 Tallinna munitsipaallasteaedade kontaktid 

 LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

  Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas. Lapsevanemal on võimalus teha kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aeg.
Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal (vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader)) või e-postiga (digitaalallkirjastatud). Taotluse võib täita ka lasteaias. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda. 

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.


Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

 

Viimati muudetud 25.06.2019