Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Andmete töötlemine

Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe-kasvatustegevuste läbiviimine.lasteaed töötrleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse ja selle alusel antud õigusaktidele. eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanema kohta, andmed töötajate kohta. Eriliigilistest andmetest töötleme lapse terviseandmeid, et tagada lapsele sobivamad hoiu- ja õppetingimused.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on :
-avaliku ülesande täitmine-koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad ülesanded
-lepingute täitmine-töölepingud, majanduslepingud
-nõusolek

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: https://eliis.ee/
Kirjad registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.
Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe-ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus(taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue, kiri) või isiku pöördumine asutuse poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb asutus isikuandmeid ainult vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida isik on ise asutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku - või äriregistris.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilille dokumentide loetelus märgitud säilitusajale. Säilitusaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks on Merike Plutus e-post: rukkilill@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud 23.08.2019