Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

õpikäsitlus

õpikäsitlus

 

 

 • Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel  toimuvad muutused käitumises, teadmistess, hoiakutes, oskustes jns ning nendevahelistes seostes.
  Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise kaudu.
 • Õppe-ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu. Pedagoogid on lapse arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.
 • Laps on õppe-ja kasvatusregevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
 • Õppe-ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
  1) kavandada oma tegevust, teha valikuid
  2)seostad uusi tedmisi varasemate kogemustega
  3)kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes
  4)arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle
  5)hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
  6)tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumisega

Viimati muudetud 21.02.2024