Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

2021/2022 õppeaasta eesmärgid valdkonniti:

Eestvedamine ja juhtimine:

Personali on kaasatud sisehindamissüsteemi uuendamisele

Lasteaia personali tööjuhendite kaasajastamine.

Personalijuhtimine:

Personali on koolitatud laste erivajadusi ja meeskonnatööd arvestades

Mentorlust on rakendatud uue ja/või algaja töötja toetamiseks

MÕK põhimõtete rakendamine.

Õppe-ja kasvatustegevus:

Õppekasvatustöö toetab lapse avastamisrõõmu ja õpihuvi ning on uuenduslik ja soodustab sotsialiseerumist.

Koostöö huvigruppidega ja lasteasutuse avatus:

Lasteaias toimib koostöö, mis kaasab erinevaid huvigruppe tegevuste, koolituste ja igapäevategevuste kaudu.

Ressursside juhtimine:

Õpi-ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lisafinantseeringute leidmine.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 04.05.2022