Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Töötasujuhend

Töötasujuhend

K I N N I T A T U D

Tallinna Lasteaia Laagna Rukkilill

direktori 30.oktoober 2015

käskkirjaga nr 1-4/14

Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill TÖÖTASUJUHEND

 

1. Üldsätted

  1. Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill (edaspidi lasteaed) töötasustamise alusdokument on direktori kehtestatud töötasujuhend, mis sisaldab töötasustamise põhimõtteid, sh töötasu maksmise korda.

  2. Käesoleva töötasujuhendi koostamise korraldab direktor vastavalt Tallinna Lasteaias Laagna Rukkilill (edaspidi lasteaia) töölepingu alusel töötavatele isikutele töötasu alammäärade ja töötasustamise alustele.

  3. Lasteaia töötasujuhend on avalikult kättesaadav veebilehel. Direktor rakendab töötasujuhendit õiglaselt, läbipaistvalt ning põhjendades oma töötasustamise korraldust puudutavaid otsuseid.

 

    1. Töötasujuhendi koostamisel on aluseks võetud Tallinna Linnavolikogu 5.märtsi 2009 määrusega nr 6 vastu võetud „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ ja selle muutmine Tallinna Linnapea 07.märts 2014 käskkiri nr PO-1/51 ja Tallinna linna ametiasutustes hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtetest”, muudest asjakohastest õigusaktidest ja lasteaia direktori poolt kehtestatud nõuetsest.

    2. Töötajate töötasu kokku leppimisel arvestatakse eelarvevahendite võimalustega.

 

  1. Töötasustamise põhimõtted

 

2.1. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl olnud aja eest.

2.2 Töötasu kantakse töötajale määratud pangakontole üks kord kuus, kui töötasu väljamaksmine langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne eelneval tööpäeva.

2.3. Tallinna Haridusameti raamatupidamise osakond väljastab töötajale tema poolt esitatud e-posti aadressile teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

2.4. Töötajale ei maksta puhkusetoetust;

2.5. Töötajale võib maksta lisatasu, preemiat ja toetust asutuse eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires; töötajale võib maksta eelarves järgmisi toetusi:

2.5.1. lapse sünnitoetus( ühe lapse kohta)- kuni 55 %

2.5.2. matusetoetus( vanemad, abikaasa, lapsed)- kuni 70%

2.5.3. toetus õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi- kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära kahekordse määra ulatuses, arvestades iga konkreetset juhtumit eraldi,

2.6. Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Olenemata puhkusetasu väljamakse hetkest võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks puhkuse algusele eelnevale eelviimasele tööpäevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Puhkusetasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra,

2.7. Puhkustasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse,

2.8. Õppepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Keskmise töötasu arvutamisel on aluseks õppepuhkuse alguse päevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Õppepuhkuse tasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra,

2.9. Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks tööandja poolt hüvitamisele kuuluvale esimesele haiguspäevale eelneval kuuel kuul töötaja poolt teenitud töötasu. Haigushüvitise arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu ei vähendata rahvus- ja riigipühade võrra,

2.10. Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitise arvutamisel võetakse aluseks kalendripäevad kahe komakoha täpsusega,

 

3. Töötasumäärad

 

3.1. Töötasumäär on töölepinguga fikseeritud tasu, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.

3.2 Töötasu on töötajale makstav tasu , mis koosneb töölepingus fikseeritud töötasumäärast ning punktides 4.1-4.4 loetletud võimalikest lisatasudest.

3.3. Töötaja tööülesannetes lepivad töötaja ja direktor kokku töölepingus ja selle lisaks olevas ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus on piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja teaks, milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse. Kokkulepitavad tööülesanded mahuvad kokkulepitud tööaega.

3.4.Kokkulepitud töötingimusi ja töötasutingimusi võib muuta ainult töötaja ja direktori kokkuleppes töölepingus.

3.5. Vabariigi Valitsuse 25.06.2009 määrus nr113 „Haridustöötajate tööeag” nimetatud ametikohtadel lepitakse kokku töötasu arvestades täistööaega õpetajatel 35 tundi nädalas, teistel töötajatel 40 tundi nädalas.

3.6.Täistööajaga õpetaja abidel ning erialalise KÕRGHARIDUSEGA õpetajate töötasu ei või olla madalam Tallinna Linnavolikogu 5.märts 2009 a määrus nr 6 kehtestatud alamääradest.

3.7.Pedagoogidel arvestatakse töötasutamisel omistatud ametijärku.

3.8 Lasteaia abipersonali töötasud on kokku lepitud ja fikseeritud töölepingus, kuid ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast

 

4. Pedagoogide ja teiste töötajate täiendavad tasud

 

4.1. Lasteaia juhil on õigus eelarves ette nähtud vahendite piires ning lähtudes töötasujuhendist määrata:

4.1.1. Lisatasu täiendav tööülesande täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus ega ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete täitmises lepitakse kokku eelnevalt enne töö teostamise algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab direktor ühekordse või tähtajalise lisatasuna kokku kuni 50% kuus ametikohale määratud töötasumäärast.

4.1.2. Töötajale hüvitatakse ületunnitöö vaba ajaga ületunniga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamine rahas.

4.1.3. Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest, lasteaia esindamise eest konverentsidel, tööalaste artiklite avaldamise või projektides osalemise eest ning erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes lasteaia eelarvelistest võimalustest. Preemia suuruse otsustab lasteaia direktor igal korral eraldi ning preemia maksmine kooskõlastatakse Tallinna Haridusametiga.

4.1.3. Preemiaid ja toetusi ei maksta katseajal ja hoiatuse kehtivuse ajal,

4.1.4. Töötajale preemia, toetus ja lisatasu( v.a lisatasu täiendavate tööülesannete eest)määramine tuleb kooskõlastada eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga.

 

5. Puhkusetasu.

5.1. Puhkusetasu arvestatakse vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

5.2. Puhkusetasu makstakse töötajala proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu töötasu väljamaksmise kuupäeval koos arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasele tööpäevale enne puhkuse algust, esitab töötaja direktorile vähemalt 14 kalendripäeva ette sellekohase kirjaliku avalduse.

5.3. Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest, ülejäänud 10 päeva on tasustamata puhkus.Keskmise töötasu arvutamise aluseks on õppepuhkuse alguse päevale eelnenud kuuel kalendrikuul töötaja teenitud töötasu.

5.4. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavat õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale Töölepingu Seaduse % 29 lõige 5 alusel kehtestatud töötasu alamäära.

 6.Kinnipidamised töösuhte lõppemisel.

6.1.Töösuhte lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitise arvutamisel võetakse aluseks kalendripäevad päeva täpsusega, kasutades üldisi ümardusreegleid.

6.2. Töösuhte lõppemisel väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetava tasu arvutamisel võetakse aluseks puhatud kalendripäevad päeva täpsusega, kasutades üldisi ümardusreegleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 29.09.2021