Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erasmus+ õpiränne Hamburgisse

Erasmus+ õpiränne Hamburgisse

et_kaasrahastanud_euroopa_liit_pantone1.jpg Lasteaiaõpetajad Hamburgis lasteaia elu kogemas
Otsus vaadata enda riigist väljapoole ning õppida Euroopa kolleegidelt teistest riikidest nõuab julgust ja avatust. Kes sellele teele julgeb minna, saab rikkalikult uute kogemuste ja teadmiste osaliseks ning mitte ainult seda, õpiränne kingib juurde ka uusi kontakte ja partnereid, kellega on võimalik mõlemapoolse huvi korral ka edaspidi koostööd teha. Lasteaed Ojake õpetajad ja juhatus käisid Hamburgis Elbkinder gGmbH (edaspidi Elbkidner) lasteaedades nende töömeetoditega tutvumas ning saadud õpiväljundid ületasid meie ettekujutlused. Elbkinder ühingu alla kuuluvad üle 180 lasteaia, millest valisime välja just need, milles saime tutvuda laialdaselt valitud teemadega. Hamburgis olles külastasime lasteaedu, mis asusid linnaosades, kus oli immigreerunud ja sotsiaalselt abi vajavate perede osakaal väga suur kui ka lasteaedu, mis asusid prestiižes linnaosas. Seeläbi saime võrrelda erinevaid töömeetodeid erinevate võimalustega lasteaedades.
Arvestades Eesti haridusmaastikku ning aktuaalset olukorda valisime õpirände fookuseks kolm teemat:
  • Kaasav haridus
  • Keeleõppemetoodikad töös muukeelsete lastega
  • Keskkonnahoiu õpe ja praktikad
Lisaks saadud uutele teadmistele, kogemustele ja praktilistele teadmistele andis õpiränne juurde tulemuse, mida me ei osanud oodata. Tänu intensiivselt koosveedetud päevadele, mis olid täis planeeritud erinevate lasteaedade külastuste, vestluste ning tiheda kultuuriprogrammiga, leidis aset protsess, kus lihtsalt koos töötavatest kolleegidest kasvas kokku hea ja indu täis koostöötiim.
Toimus kokkukasvamine, kus esialgu ainult tuttavad inimesed said palju naerda, stressiolukordadest koos läbi minna, seigelda ja teineteisega palju lähemalt tutvuda. Nähtud ja kogetud olukorrad andsid meile nii palju motivatsiooni ja indu tuua sisse lasteaiasiseselt nähtud uuendusi, jagada nähtut teistega ja uusi praktikaid, mille efektiivsust me saime ise näha ja kogeda ning seda kõike – üheskoos.
Koos loodud energia, kokkuhoid ja pealehakkamine on väga suur ja hea pind muutusteks.
Tänu Euroopa Liidu rahastusele saigi meie õpiränne teoks.
Järgnevates uudistes  jagame rõõmuga ka Sinuga nähtut ja õpitut!

Erasmus1.jpg

Lasteaia töö korraldus Hamburgis ja Eestis
Eestis elades oleme tutvunud süsteemiga, kus lasteaed on Haridusameti poolt hallatav asutus ja viimasele kuulub ka kohustus kontrollida lasteaia tegevust. Tallinnas käivatele laste vanemad on kohustatud maksma lasteaiatasu ja osa toidukuludest, millest riik osa ise kompenseerib. Enamus Tallinna lasteaedadest on munitsipaallasteaiad, mille kõrval tegutsevad eralasteaiad ja lastehoiud. Lasteaeda külastavate laste vanus jääb vahemikku 1,5-7 aastat. Lasteaias on määruse kohaselt kindlaks määratud päeva- ja tegevuskava. Koolieelse lasteasutuse seaduse punkti nr. 3, § 16.
(1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
(2) Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega
Õppekavale vastavalt on:

 (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale (2) Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Nimetatud määrusega kehtestatakse:
1) lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted;
2) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus;
3) kuue- kuni seitsmeaastase lapse eeldatavad üldoskused;
4) valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning kuue- kuni seitsmeaastase lapse arengu eeldatavad tulemused;
5) lapse arengu hindamise põhimõtted.
Hamburgis leidub samuti nii riiklikke lasteaedu kui ka eralasteaedu, on ka suuremaid lasteaiaühinguid, kelle alla kuulub näiteks 150 lasteaeda kõikides linnaosades. Hamburgi linnas võib lasteaeda külastada laps ainult viis tundi päevas tasuta. Vanemad, kes töötavad, saavad lisatasu eest last ka kauemaks lasteaeda jätta. Antud olukorras arvutatakse lasteaiale makstav määr välja arvestades lisatundide vajadust ja mõlema lapsevanema palga suurust. Samuti pered, kelle suurem vajadus on põhjendatud. Kokkuvõtvalt öeldes võib iga laps käia viis tundi päevas tasuta lasteaias ning lastel, kelle vanemad töötavad on võimalus viibida lasteaias lisatasu eest kauem.
Lasteaias käivate laste vanus võib varieeruda alates 8st elunädalast. Koolikohustus algab Saksamaal alates kuuendast eluaastast. Hamburgi linn on välja andnud haridussoovitused, mis hõlmavad enda alla pedagoogilist tööd lastega ja Eestile sarnaselt erinevaid haridusvaldkondi. Järelvalvet lasteaedade pedagoogilise töö kohta linn ega riik ei teosta, vaid hoopis lasteaiaühingud ja juhatus vastutavad töö eest ise. Erinevaid lasteaedu külastades saime teada, et lasteaia põhieesmärk on laste sotsialiseerimine ühiskonda. Võttes arvesse erinevaid linnaosi ja nendes elavaid peresid, on tihtipeale lasteaia töö edukas kui laps õpib lasteaias sööma, kõndima ja suhtlema ning veedab viis tundi päevas lapsele sobivas keskkonnas. Paremal järjel olevate linnaosade lapsed õpivad ka pliiatsiga mööda joont järge pidama ja loendama. Võrreldes Eestiga ei panda rõhku ei arvutamisele, lugemisele ega ka muusikalisele või füüsilisele haridusele. Samas pannakse suurt rõhku laste iseseisvusele ja seda noorest vanusest peale. Meile suureks üllatuseks nägime, kuidas kahe aastased lapsed tõstsid endale ise toitu taldriku peale, tühjendasid ise toidujäägid selleks ettenähtud kohta, valasid klaaskannust endale ise vett.
Valisime Erasmus+ õpirändeks 4 erinevat lasteaeda, kes kõik kuuluvad riikliku ühingu Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH (edaspidi Elbkinder) alla. Ühingule kuuluvad üle 150 lasteaia terves Hamburgi linnas. Mõni linnaosas, kus elas suur osa sotsiaalse taustaga peredest, teine hoopiski meditsiinilise ülikoolilinnaku kõrval, mida külastasid enamjaolt arstide lapsed. Nii saime näha ja tutvuda samade töömetoodikatega, mis on Elbkinder ühingu lasteaedades kasutusel, aga erineva taustaga lastega.
 
Järgmises uudises jagame teiega üksikasjalikumalt ja täpsemalt meie nähtud kogemusi, kuidas meie välismaa kolleegid õpetavad muu kodukeelega lastele saksa keelt.
Lasteaia töö korraldus Hamburgis ja Eestis.jpg

Viimati muudetud 25.01.2024