Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia Ojake õppekava

Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub „Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast“.

Lasteaia Ojake õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:
1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) õppimine mängu kaudu;
3) lapse arengut soodustava keskkonna loomine;
4) lapsele turvatunde ning eduelamuste tagamine;
5) lähtumine üldõpetuslikest põhimõtetest;
6) kodu ja lasteasutuse koostöö;
7) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine;
8) erivajadustega laste arengu jälgimine ja toetamine;
9) laste tervise eest hoolitsemine ja selle tugevdamine, laste liikumisvajaduse rahuldamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas:
- keel ja kõne;
- mina ja keskkond;
- matemaatika;
- kunst;
- muusika;
- liikumine;
- eesti keel (3.eluaastast).

Kasvatus- ja arendustegevuses arvestatakse nii laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi kui ka rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripäraga. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest ning lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale ning üksikult üldisemale.

Lasteasutuse õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemusi. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Õppe- ja kasvatustöö kavandamisel lähtutakse Maria Montessori metoodikast, rakendatakse avastusõppe metoodikat ja osalist keelekümblust.

Erivajadustega laps lasteaias
Lasteaed Ojake lastele on tagatud logopeedi ja tervishoiutöötaja abi.
Tasandusrühmades täidetakse õppekava vastavalt lapse arengulisele vanusele. Õppekava on koostatud logopeedi poolt koostöös pere ja rühma õpetajatega. Tasandusrühmades koostatakse igale lapsele individuaalne arengukava.
Individuaalne arenduskava koostatakse erivajadustega lastele, kes käivad tasandusrühmas ning koolimineku ajapikenduse saanud lastele.
Andeka lapse arendamine toimub vastavalt lapse arengulisele vanusele individuaalsete ülesannete või rühmatöös keerukamate ülesannete andmise teel.

Arenguvestlused

Lapse arengu toetamiseks korraldatakse lastevanematega vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasise õppe ja arengu eesmärgid. Arenguvestlusel osalevad lasteaiaõpetajad ja erispetsialistid. Vajadusel kavandatakse erivajadusega lapsele uus individuaalne õppekava.

 

 

Lehekülge haldab:

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja

673 82 69, ojake3@hot.ee

Viimati muudetud 17.12.2013