Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia Ojake õppekava

Lasteaia Ojake õppekava

Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub „Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast“.

Lasteaia Ojake õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:
1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) õppimine mängu kaudu;
3) lapse arengut soodustava keskkonna loomine;
4) lapsele turvatunde ning eduelamuste tagamine;
5) lähtumine üldõpetuslikest põhimõtetest;
6) kodu ja lasteasutuse koostöö;
7) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine;
8) erivajadustega laste arengu jälgimine ja toetamine;
9) laste tervise eest hoolitsemine ja selle tugevdamine, laste liikumisvajaduse rahuldamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas:
- keel ja kõne;
- mina ja keskkond;
- matemaatika;
- kunst;
- muusika;
- liikumine;
- eesti keel (3.eluaastast).

Kasvatus- ja arendustegevuses arvestatakse nii laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi kui ka rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripäraga. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest ning lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale ning üksikult üldisemale.

Lasteasutuse õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemusi. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Õppe- ja kasvatustöö kavandamisel lähtutakse laste huvidest ja eripäradest, rakendatakse avastus- ja aktiivõppe meetodit ning keelekümblust.

Erivajadustega laps lasteaias
Lasteaias Ojake on kindlustatud erivajadustega laste toetamine logopeedi, õpetajate ja eripedagoogi poolt.
Erivajadustega lapsed on lapsed, kes vajavad spetsiaalset psühholoogilist-pedagoogilist abi või eritingimuste loomist nende kasvatamiseks ja õpetamiseks.

Erivajadustega laste väljaselgitamine:
jälgimine (rühmas, erinevates tegevustes);
uuringud lasteaia spetsialistide poolt (logopeed, rühmaõpetaja, liikumisõpetaja);
koostöö lastevanematega (vestlused, nõustamine, tagasisidestamine töötajate poolt);
lapse suunamine nõustamiskomisjonile;
individuaalne arenduskava koostamine.


Andeka lapse arendamine toimub vastavalt lapse arengulisele vanusele individuaalsete ülesannete või rühmatöös keerukamate ülesannete andmise teel.
 

Tagasiside andmise põhimõtted
Põhimõtted:
Lasteaia avatus peredele.
Pedagoogide ja lastevanemate koostöö seoses laste kasvatamisega.
Ühesed põhimõtted isiksuse kasvatamisel ja arendamisel peres ja lastekollektiivis.
Konfidentsiaalsus, heatahtlikkus, usaldusväärsus.
Lastevanemate informeeritus.
Perede individuaalsete eripärade arvestamine.
Võrdsed suhted, partnerlus.

Töö vormid, infovahetus, tagasiside:
lastevanemate rühmakoosolekud (2 korda aastas);
konsultatsioonid lastevanematele;
individuaalsed vestlused;
arenguvestlused - aprill/mai;
mapp lastevanematele;
kuulutustetahvel;
ankeedid;
lastevanematele info edastamine e-posti ja Eliisi kaudu.


Arenguvestlused
Lapse arengu toetamiseks korraldatakse lastevanematega vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasise õppe ja arengu eesmärgid. Arenguvestlusel osalevad lasteaiaõpetajad ja erispetsialistid.
 

Lehekülge haldab:

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja

673 82 69, [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024