Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu koosolekud

2017-18 õa

26.09.2017. a kell 17:00 – 19:00

Päevakord:

 1. Uue hoolekogu tutvustus.
  1. Uued liikmed Martsipanõunakese poolt Koidu Boza, Sidrunõunakeses Kadri Valdre, Roosõunakeses Liisi Tani ja Tuviõunakese poolt Teele Puusepp. Hetkel teiste rühmade puhul jätkavad eelmise õppeaasta esindajad.
 2. Lasteasutuse hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine.
  1. Hoolekogu liikmed arutasid esimehe ja asetäitja ülesandeid. Hoolekogu liikmete poolt tehti ettepanek valida Tallinna Lasteaed Õunakese hoolekogu esimeheks Ülle Väina  ja valida Tallinna Lasteaed Õunakese hoolekogu esimehe asetäitjaks Liisi Tani.
 3. Protokollija valimine.
  1. Hoolekogu valis Lasteaed Õunakese hoolekogu 26.09.2017 koosoleku protokollijaks Carmen Kallas.
 4. Kooskõlastuse andmine toetust vajavate laste nimekirjale.
 5. Tallinna Linnavolikogu poolt vastu võetud määrus toidusoodustustest.
  1. Määruse tutvustamine hoolekogule,  toidukulu piirmäär on 2 eurot, tagasiulatuvalt 1.septembrist. 2017 kuni 31.maini 2018, linnavolikogu määrusega saad tutvuda SIIT.
 6. Tallinna Lasteaia Õunake hädaolukorra lahendamise plaani kinnitamine.
  1. Kinnitada „Tallinna Lasteaia Õunake hädaolukorra lahendamise plaan“.
 7. Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine.
  1. „Tallinna Lasteaia Õunake õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra“ kinnitamine toimub elektrooniliselt 41.nädala alguses, hoolekogu liikmetelt oodatakse  muutmisettepanekuid kuni 6.oktoober.2017.
 8. Tallinna Lasteaed Õunakese riskianalüüsi juhendi kooskõlastamine.
  1. Anda kooskõlastus „Tallinna Lasteaia Õunake riskianalüüsi juhendile“.
 9. Õppeaasta 2017-2018.
  1. Õppeaasta eesmärgid:
   1. Uute digilahenduste aktiivne kasutamine õppetegevuste läbiviimisel.
   2. Regulaarsete õuesõppe tegevuste toimumine.
   3. Rühmade vahelise koostöö suurenemine läbi koostöö projektide (nt 1x kuus ühine õppetegevus).
  2. Õppeaasta tegevuskava on üleval kodulehel.
  3. Avatud uste õhtu lastevanematele, oktoobris, kuupäev selgumisel. 17:00-17:30 õpituba oma rühmas, 17.30-18.00 õpituba spetsialistide juures, soolakambri külastus, tunnetustuba – eelregistreerimisega.
 10. Jooksvad küsimused.
  1. Mänguväljaku valimine.
  2. Õueala ringkäik lastevanematele tutvustamiseks õue vahendeid.

2016-17 õa

31.08.2017.a kell 17:00-18:14

Päevakord:

 1. Toitlustustoetused ja kohatasud uuel õppeaastal.
 2. Soovituse andmine lasteasutuse direktorile lasteasutuse päevakavas laste lasteasutusse toomise ja kojuviimise aja kehtestamise suhtes.
 3. Kooskõlastuse andmine lasteasutuse koostatud riskianalüüsi juhendile.
 4. Ettepaneku tegemine valla- või linnavalitsusele laste arvu suurendamiseks.
 5. „Tallinna Lasteaia Õunake õppekava“ kohta arvamuse andmine
 6. Toitlustumisega seonduv.
 7. Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra tutvustamine.
 8. Jooksvad küsimused.

26.01.2017 elektrooniline hoolekogu koosolek

Päevakord:      

 1. Kooskõlastuse andmine toetust vajavate laste nimekirjale.
 2. Kollektiivpuhkus 3.juuli – 31.juuli.2017. Lapsed lasteaias jälle alates 1.august.
 3. Ettepanekud õppekava arendamiseks.

07.detsember 2016.a  kell 17.10-18.30

Päevakord:

 1. Direktori aruande ärakuulamine lasteasutuse 2016.aasta majandamisest.
 2. Lasteaia 2017.aasta eelarve tutvustamine, vajadusel arutelu.
 3. Kooskõlastuse andmine sisehindamise aruandele 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
 4. Lasteaia arengukava tegevuskava 2017-2018 läbiarutamine.
 5. Muud küsimused.

29.september 2016. a kell 17.10 -18.10

Päevakord:

 1. Uue hoolekogu tutvustus.
 2. Lasteasutuse hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine.
 3. Protokollija valimine.
 4. Kooskõlastuse andmine toetust vajavate laste nimekirjale.
 5. Ettepaneku tegemine valla- või linnavalitsusele laste arvu suurendamiseks.
 6. Soovituse andmine lasteasutuse direktorile lasteasutuse päevakavas laste lasteasutusse toomise ja kojuviimise aja kehtestamise suhtes.
 7. Jooksvad küsimused.

 

2015-16 õa

8.aprill 2016.a kell 17.30-19.00

Päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Toidu- ja kohatasu soodustuste kinnitamine
 3. Direktor sõnavõtt
 4. Jooksvad küsimused

14. jaanuar 2016. a kell 17.00-18.30

Päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Toidu- ja kohatasu soodustuste kinnitamine
 3. Direktor sõnavõtt
 4. Õppealajuhataja sõnavõtt
 5. Jooksvad küsimused

06. oktoober 2015. a kell 17.30-18.45

Päevakord:

 1.  Uue hoolekogu tutvustus
 2.  Lasteasutuse hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine
 3.  Protokollija valimine
 4. Laste toidukulu päevamaksumuse otsustamine
 5. Jooksvad küsimused

 

 

 


 

Viimati muudetud 19.10.2018