Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

 • Õpetaja selgitab välja oma rühmas erivajadustega laste  olemasolu laste arengut ja käitumist jälgides.
 • Logopeed selgitab õppeaasta alguses välja kõneravi vajavad lapsed alates viiendast eluaastast ning teeb sellekohased sissekanded rühma päevikusse.
 • Vajadusel koostavad rühma õpetajad õppeaasta algul koostöös logopeedi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.
 • Lapsi, kellel on nõustamiskomisjoni otsusega koolikohustuse täitmine edasi lükatud toetatakse igapäevaste tegevuste kaudu ning tehakse lapsega täiendavalt individuaalset tööd.
 • Kui arst on lapsele kehalise häire puhul teinud ettekirjutuse, siis tegelevad temaga individuaalselt liikumisõpetaja ja ujumisõpetaja  korrigeerivate  harjutuste sooritamiseks.
 • Kui lapsel on kõnehäireid, siis tegeleb temaga logopeed ja tema soovitusel ka lapsevanem.
 • Kui lapse areng ei ole eakohane, siis tegeleb temaga rühma õpetaja individuaalselt.
 • Kui laps on andekas mõnes valdkonnas, siis tegeleb temaga täiendavalt rühma õpetaja või vastava ala spetsialist.
 • Lasteaias käivad erivajadusega lapsed, kes suudavad tegutseda rühmaliikmena    ja käituvad üldkehtivate normide järgi, osaledes igapäevategevustes oma võimete   kohaselt.
 • Erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret toetatakse lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.
 • Mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele igapäevaste tegevuste kaudu.

 

 

 Lehekülge haldab:

Sirje Sepp, õppealajuhataja
Tel 6594 257, e-post: sirje.sepp@paasusilm.edu.ee

Viimati muudetud 14.02.2020