Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Haridusliku erivajadusega laps

Haridusliku erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Haridusliku erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

-  Õpetaja selgitab välja oma rühmas erivajadustega laste  olemasolu laste arengut ja käitumist jälgides.
-  Logopeed selgitab õppeaasta alguses välja kõneravi vajavad lapsed. Kui lapsel on kõnehäired, siis tegeleb temaga logopeed
   ja tema soovitusel ka lapsevanem.

-  Vajadusel koostavad rühma õpetajad õppeaasta algul koostöös logopeedi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele              individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest,              arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.
-  Lapsi, kellel on nõustamiskomisjoni otsusega koolikohustuse täitmine edasi lükatud toetatakse igapäevaste tegevuste kaudu        ning tehakse lapsega täiendavalt individuaalset tööd.
-  Kui arst on lapsele kehalise häire puhul teinud ettekirjutuse, siis tegelevad temaga individuaalselt liikumisõpetaja ja                          ujumisõpetaja  korrigeerivate  harjutuste sooritamiseks.
-  Kui lapsel on kõnehäireid, siis tegeleb temaga logopeed ja tema soovitusel ka lapsevanem.
-  Kui lapse areng ei ole eakohane, siis tegeleb temaga rühma õpetaja individuaalselt.
-  Kui laps on andekas mõnes valdkonnas, siis tegeleb temaga täiendavalt rühma õpetaja või vastava ala spetsialist.
-  Lasteaias käivad haridusliku erivajadusega lapsed, kes suudavad tegutseda rühmaliikmena ja käituvad üldkehtivate normide         järgi, osaledes igapäevategevustes oma võimete kohaselt.
-  Erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret toetatakse lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja
    kultuuri  väärtustamisel.
-  Mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele igapäevaste tegevuste kaudu.

 

 

 Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

Viimati muudetud 19.10.2022