Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaia Pääsusilm õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Lasteaia Pääsusilm õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu koolitusluba nr 4575HTM.

Õppeaasta

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Suvekuud- juuni, juuli, august on omandatud teadmiste ja oskuste kordamiseks, toimub võimalusel mänguline tegevus õues.

Päevakava

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Päevakava koostamisel peetakse silmas laste arenguvajadusi, laste vanuserühma. Lapsed peavad viibima sõltuvalt ilmastikust 1-2 korda õues. Laste lasteaeda toomine ja äraviimine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ega õppe- ja kasvatustegevusi.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus rühmas

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta tegevuskava. Rühma tegevuskava koostamisel selgitatakse õppeaasta alguseks välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised iseärasused.
Igaks nädalaks koostatakse nädalakava. Seal tuuakse välja eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi.
Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu lähtuvalt õppe- ja kasvatusvaldkondade eesmärkidest, sisust ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas. Omavahel lõimitakse õppe- ja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid. Õppesisu valikul lähtutakse  põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.
Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Metoodika

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks kasutatakse üldõpetuse põhimõtet. Õpetajad kasutavad õppe-ja kasvatustegevuses "Kiusamisest vabaks!" metoodikat, milles keskendutakse probleemide ennetamisel lastegrupile tervikuna ja selle keskseks väärtuseks on koosolemise rõõm. Toetatakse üksikut last ning heade tavade ja rituaalide kaudu innustatakse lapsi, kokkuvõttes on eesmärgiks üksteisest hoolivate suhete loomine. Metoodika alustalaks on laste kaasamine otsustusprotsessidesse. Lapsed ise otsustavad,  mis on õige ja mis vale käitumine ning seeläbi kujundavad omavahelisi suhteid rühmas. Lapsi innustatakse aktiivsemaks muutuma. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelist.

 

Lehekülge haldab:

Sirje Sepp, õppealajuhataja
Tel 6594 257, e-post: sirje.sepp@paasusilm.edu.ee

 

Viimati muudetud 09.03.2022