Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervisedendus lasteaias

Tallinna Lasteaed Pääsusilm kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2005. aastast. Lasteaia tervisealase tegevuse läbiviimiseks koostatakse tegevuskava kolmeks aastaks lähtudes Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest ning lasteaia arengukavast.
Tervisealase tegevuse eestvedajaks lasteaias on tervisemeeskond. Tervisemeeskonna tööd juhib õppealajuhataja Sirje Sepp.

Tervisemeeskonna tegevuskava

Eestvedamine ja juhtimine

Eesmärgid:

1. Tervisedenduslikud tegevused on kavandatud lasteaia arengukavas.
2. Jagatud on  parimad töökogemused meeskondlikul, piirkondlikul, vabariiklikul tasandil, millest tulenevalt on toetatud personali ametialast professionaalsust ja paremat toimetulekut igapäevatöö ülesannetega.
3. Motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem on aluseks laste ja töötajate tunnustamisel.
4. Laste tervise ja personali tervisedenduse alased täiendkoolitused on toimunud lasteasutuse eesmärkidest lähtuvalt.
5. Tervisemeeskond juhib lasteasutuses tervisega seotud küsimuste lahendamist.
6. Tervisedenduse alane koostöö huvigruppide vahel on süsteemne ja tulemuslik.

 Õpikeskkond

Eesmärgid:

1. Personali ja lastevanemate poolt loodud vaimne keskkond toetab kõigi osapoolte koostööd ja laste arengut ning tervist.
2. Lasteaia sise- ja väliskeskkond on tervislik ja turvaline ning vastab tervisekaitsenõuetele.
3. Igal aastal on toimunud riskianalüüs ning kavandatud on meetmed puuduste likvideerimiseks.
4. Loodud on eeldused ja tingimused igakülgseks liikumistegevuseks nii sise- kui väliskeskkonnas (õuealal).
5. Füüsiline keskkond pakub lastele võimalusi iseseisvaks loovaks tegevuseks, mänguks ja on laste arengut soodustav.
6. Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud kasvukeskkonna korrastamisel.    

Õppe- ja kasvatusprotsess

Eesmärgid:

1. Lasteaia ürituste kavas on tähtsamad rahvusvahelised ja vabariiklikud tervisepäevad ja nädalad.
2. Õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad  laste eripärast ja individuaalsusest.
3. Õppe- ja kasvatusprotsess toetab lapse eakohast mänguoskust ja väärtuste ning hoiakute kujunemist.
4. Õuesõpe toimub kõigis õppekava ainevaldkondades ning tegevuste läbiviimisel on arvestatud lapse eakohast arengut.
5. Õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse "Kiusamisest vabaks!" metoodikat.
5. Laste arengut on analüüsitud ja antud regulaarselt tagasisidet vanematele. Koostatud on lapse arengumapp.
6. Laste koolivalmidus on õpetajate poolt hinnatud ja koostatud on koolivalmiduskaart.

Igal õppeaastal toimuvad Haabersti lasteaedade ühisüritused, kus oleme aktiivselt osalenud: õunajooks, ohutusalane teabepäev "Mina oskan seda!", uisutamine Škoda jäähallis, matkapäev Harku järve äärde, orienteerumismäng loomaaias, vastlapäeval kelgutamine, esmaabi võistlus "Hea Inimese Gala".

Lasteaed Pääsusilm on korraldanud alates 2007. aastast koostöös Haabersti Linnaosa Valitsusega Haabersti lasteaedade miniolümpiat kergejõustikus. Olümpial osalevad kõik kaheksa, alates 2018. aastast üheksa Haabersti lasteaeda.  Võisteldakse neljal alal: 40m jooks, krossijooks, pallivise, kaugushüpe. Iga ala kolm parimat poiste ja tüdrukute arvestuses saavad medali ja diplomi nagu päris olümpial.

 

 

Lehekülge haldab:

Sirje Sepp, õppealajuhataja
Tel 6594 257, e-post: sirje.sepp@paasusilm.edu.ee

 

 

Viimati muudetud 06.07.2022