Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2022/23 õppeaastal

SIPSIKUD –  Kristi Tamtik

TIBUKE –Triin Orunurm

PÕNGERJAD – Mariliis Õras

SIIDISABAD – Kristiina Leinberg

RÕÕMUPALLID - Hindrik Usin

MUUMID -  Rebeka Meister

VÄRVUKE - Ranella Lannes

PÄÄSUD -  Gerda Johnson

NAKSITRALLID -  Kadri Tampere, hoolekogu esimees kadri.tampere@gmail.com

PIILUD –  Tiina Juurik

PEOLEO - Mai Norma-Lass  

Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja Julia Tiido, julia@mank.ee 

Õpetajate esindaja Angela Pillam

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul (Väljavõte KLS).

 

Viimati muudetud 23.01.2023