Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2021/22 õppeaastal

SIPSIKUD –  Jelena Lahi

TIBUKE –Mai Norma-Lass

PÕNGERJAD – Mariliis Õras

SIIDISABAD – Änni Koppel

RÕÕMUPALLID - Hindrik Usin

MUUMID -  Raili Kesa

VÄRVUKE - Paula Kuznetsova

PÄÄSUD -  Julia Panotšik

NAKSITRALLID -  Kadri Tampere

PIILUD –  Kristi Tamik

VIKERKARUD -  hoolekogu esimees Kristiina Leinberg,  56692893 kissu499@mail.ru

Mustamäe Linnaosavalitsuse esindaja Julia Tiido, julia@mank.ee 

Õpetajate esindaja Hanne Aguraijuja

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul (Väljavõte KLS).

 

Viimati muudetud 04.07.2022