Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaed Sinilind kodukord

Lasteaed Sinilind kodukord

KINNITATUD

Tallinna Lasteaed Sinilind

direktori 31.10.2022 käskkirjaga nr 1-2/19

hoolekogu 28.10.2022.a otsusega

 

Tallinna Lasteaia Sinilind kodukord

 

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse  saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne rühma (suletakse kell 18.00) või valverühma (suletakse kell 19.00) sulgemist.

2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat ja täites vastava avalduse.

2.4. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis helistab rühma töötaja lapse vanematele või vanema määratud kontaktisikule ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

3. Lapse  tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse terviseprobleemidest (-häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.5. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.6. Üldjuhul lapsele lasteaias ravimeid ei anta. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.7. Rühma töötaja teavitab lapse käitumisprobleemidest (-häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.8. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, taskurätt/ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.9. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.10. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.12.   Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.13.  Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

4. Turvalisuse  tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. 

4.3. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

      4.3.1 Raskemate õnnetusjuhtumite (laps on teadvuseta, peapõrutus, luumurd, mis tekitab suurt valu, verejooks, mis ei peatu) korral kutsuda koheselt kiirabi, teatada vanemale ja juhtkonnale, kergemate traumade (muhk, nihestuse oht, suurem haav, mis ei nõua kiirabi kutsumist) korral teatada vanematele ja juhtkonnale. Vanemaga kontakti saamise korral otsustab tema, kas ta tuleb lapsele järele kohe või tavapärasel ajal. Rühmaõpetaja teavitab vajadusel vanemat lapse seisundi muutumisest.

4.4. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.5.Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

4.6. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid, vajadusel tuleb lapsega kaasa tugiisik/lapsevanem.

4.7. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.8. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver. 

4.9. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.10. Lastega õues oleku ajal viibib laste rühmaga koos piisav arv töötajaid, et tagada turvalisus. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.11 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

Viimati muudetud 21.02.2024