Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Laps läheb kooli

Head kooliminevate laste vanemad!

1.-15. märtsini saab esitada kooli määramiseks taotlusi kas e-keskkonnas või haridusametis kohapeal.
Täpsema info saab Haridusameti kodulehelt:   esimesse klassi astumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.

Mis on koolivalmidus ja mida selle kujunemise hindamisel vaadeldakse?
Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi.
Vanema soovil võib kooli astuda koolikohustuslikust east noorem laps. Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja  lisab taotlusele lasteaia hinnangu või Innove Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Koolivalmiduskaardi koostamine 
Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 lõige 5). Koolivalmiduskaardis on kirjeldatud lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.


Lapse sujuv üleminek lasteaiast kooli 
Koolivalmidus on protsess, mis algab koolieelsel perioodil ja jätkub katkematult kooli kontekstis, haarates esimesi õppeaastaid. Nii lapsevanemad, lasteaia- kui klassiõpetajad peavad tunnetama oma rolli lapse õppimiseelduste, tegutsemisrõõmu ja eneseusalduse kujunemisel.
Oluline on:
  • piirkondlik koostöö lastevanemate, lasteaedade ja koolide vahel nt lapse arengu sh koolivalmiduse toetamise ja hindamispõhimõtete ühtlustamine;
  • laste, lastevanemate ja õpetajate tutvumine õppe- ja kasvatustegevuse korraldusega lasteasutuses ning koolis;
  • ühisürituste ja ümarlaudade korraldamine lastevanematele ning õpetajatele.
Vastastikuses koostöös sünnib teadmine, milliseid kooliks vajalikke baasoskusi on vajalik tähtsustada ja arendada lapse üleminekul lasteaiast kooli. Koolivalmiduskaart on abiks klassiõpetajale lapse individuaalsuse ja arengu mõistmisel ning koostöö kavandamisel lapsevanemate ja tugispetsialistidega. Klassiõpetaja arvestab lapse varasemaid kogemusi ja loob koostöös perega võimalused lapse individuaalse arengu toetamiseks.