Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Lasteaia Sipsik õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks.

Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on projektipõhine, vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Tallinna lasteaia Sipsik õppekavaga, arvestades laste soovide, huvide, vajaduste ja arenguga ning üldtunnustatud (sh Reggio) pedagoogiliste põhimõtetega.

Õppe- ja kasvatustegevuse perioodi pikkus on 1.september-31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist-31.maini. Suveperioodil toimuvad lasteaias mängunädalad, mil nädalateemast lähtuvalt planeeritakse üks tegevus päevas, korratakse õpitut läbi õue- ja avastusõppe ja viiakse läbi mänge laste vabal valikul.

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks kuude lõikes. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. 

Õppe-kasvatustegevuses on kasutusel mitmekülgsed õppimis-ja kasvatamismeetodid ning metoodikad: projektipõhine õpe, aktiivõpe, avastusõpe, Kiusamisest vaba lasteaed ja Persona Dolls metoodika. Õppimisviisina on rakendatud õuesõpet.

Õppe-ja kasvatustegevused on seotud tervikuks ümbritsevat elu ja keskkonda käsitletavate teemade abil. Lisaks käsitletakse teemasid, mis toetavad tervisliku eluviisi, väärtushinnangute  ja käitumisnormide kujunemist.

Õppetegevustele püstitatud eesmärgid lähtuvad lapsest, väljendades samal ajal ka eeldatavaid õpitulemusi antud vanuserühmas.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu ja õpitulemused ja on välja toodud ainekavades.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud kuues põhivaldkonnas: 

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine

 

 Lisavaldkonnad:

  • Tervisekasvatus
  • Liikluskasvatus
  • Keskkonnakasvatus
  • Väärtuskasvatus

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024