Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lastekodu tn põhiprojekti avalik tutvustus (september 2023)

Lastekodu tn põhiprojekti avalik tutvustus (september 2023)

visuaal_2.jpg


Tallinna linn plaanib rekonstrueerida Lastekodu tänava, et muuta see kaasaegseks, rohelisemaks ja kõikide liiklejatega arvestavaks. 2022. aasta oktoobris toimus projekteerimistingimuste eelnõu tutvustav avalik arutelu ning 2023. aasta aprillis tutvustati selle alusel valminud eskiisprojekti. Nüüd soovime teile esitleda rekonstrueerimise täiendatud projekti.


Lastekodu tänava täiendatud projekti avalik tutvustus toimus 19. septembril 2023 kell 17.30 Microsoft Teams’i vahendusel.
 Projekt hõlmab Lastekodu tänavat kogu ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõiku Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Rekonstrueerimise tulemusel saab Lastekodu tänavast täiesti uus ja kvaliteetne linnaruum, mis moodustab koos lähiaastatel täielikult uueneva Keskturu alaga ühtse terviku. Pärast rekonstrueerimist saab Lastekodu tänaval ka jalgrattaga mõnusas ja turvalises keskkonnas liikuda.

Asendiplaanid ja joonised

Asukoha skeem 
Liiklusskeem 
Asendiplaan 1 
Asendiplaan 2 
Asendiplaan 3 
Asendiplaan 4 
Asendiplaan 5 
Tingmärgid  
 


 

Plaanilahendus

Vastavalt projektlahendusele kujundatakse Lastekodu tänava rekonstrueerimisega olemasolev tänavaruum ümber selliselt, et oma liikumisruum nähakse ette igale tänaval liiklejale – jalakäijale, ratturile ning sõidukile, seejuures tagatakse olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine ning täiendava haljastuse lisamine.

Seletuskiri täies mahus

Projekteeritava Lastekodu ja Masina tänava tehnilised andmed

Suurim lubatud sõidukiirus: 30 km/h (Keskturu piirkonnas 20 km/h).

Sõidutee laius Lastekodu tn 2-suunalisel lõigul: 5,5 m, millest:
Sillutatud ohutusriba laius kummalgi pool teed: 0,3 m
Asfaltkattega sõidutee laius: 4,9 m

Sõidutee laius Lastekodu tn 1-suunalisel lõigul 3,5 – 4,0 m, millest:
Sillutatud ohutusriba laius kummalgi pool teed: 0,5 – 0,75 m
Asfaltkattega sõidutee laius: 2,5 m

Sõidutee laius raskeliiklusega aladel* 6,5 m, millest:
Kindlustatud peenra laius: 0,5 m
Sõiduraja laius: 2,75 m

Arvutuslikuks autoks on vastavalt EVS 843:2016 tabelile 7.7 prügiveok. Kogu lõigu ulatuses on tagatud prügiauto pöördekoridorid nii kvartalisisestele  alade kui ka tänavate ristmikel.    
* lõigus Torupilli ots – Keldrimäe tänav ning Odra tn – Tartu maantee.

Projekteeritava jalgrattatee põhilised näitajad

Jalgrattatee katte laius 1-suunalisel lõigul: 1,25 – 1,75 m
Jalgrattatee katte laius 2-suunalisel lõigul: 2,50 m
Ohutusriba laius jalgrattatee ning parkimisraja vahel: 0,6 m
Ohutusriba laius jalgrattatee ning sõidutee vahel: 0,25 – 0,5 m
                                              

Tänavaruumi kujunduspõhimõtted

Lastekodu tänav on olulise tähtsusega kesklinna tänav, mis on inimestele koduks kui ka linnaruumiliseks sõlmpunktiks. Tänavaruumi lahenduse eesmärk on siduda eriilmelised lõigud ühtseks tervikuks, et tugevdada tänava kohavaimu ja identiteeti. Linnaruumiliselt oluliste tõmbekeskuste läheduses on lahenduses arvestatud inimeste liikumissuundade ning ruumivajadusega. Lastekodu tänava tugevuseks on olemasoleva kõrghaljastuse telgjoon, mida lahendusega tugevdatakse ning suurendatakse madalhaljastuse lisamisega haljasalade mitmekesisust ja kvaliteeti. Inventari valikul on kasutatud selgeid vorme ja rohkelt puitmaterjali, mille sirgjooneline disain sobituks kesklinnaliku tänavaruumiga. Puitelementide kasutuse teine eesmärk on tuua Lastekodu tänavale tagasi Keldrimäe puitasumi kodutänava hõngu.

Lastekodu tänava plaanilahendus lõigus Liivalaia tänav – F. R. Kreutzwaldi tänav

Vastavalt projektlahendusele on alates Liivalaia tänava ristmikust ette nähtud eraldiseisvad jalgrattateed kummalgi pool teed, mis jätkuvad selliselt kuni Odra tänava ristmikuni. Käesoleval lõigul kulgeb tänava põhjaküljele ette nähtud rattatee olemasoleva puudeallee all Liivalaia tänavast kuni turuesise alani, kus see sarnaselt vastassuuna rattarajaga sõidutee serva tuuakse. Jalgrattatee laius sõidutee kõrval on 1,5 m, mujal 1,25 m vastavalt „Tallinna rattastrateegia 2018-2027“ esitatud põhimõtetele. Jalgrattarajad ja -teed on punast tooni asfaltkattega (toon RAL 3009).

Kõnniteed asuvad jalgrattateede kõrval ning on sellest eraldatud 0 – 2 cm kõrguse äärekiviga vastavalt plaanilahendusel esitatule. Liivalaia-Odra tänavate vahelisel lõigul on põhjapoolsele küljele projekteeritud laiem jalgtee liigendatud kattelahendusega, et muuta tänavaruumi kasutamise kogemus jalakäijatele võimalikult mugavaks, loogiliseks ja meeldivaks. Jalgteeala on valdavalt min 3 m laiune. Kogu lõigu ulatuses kulgeb jalgtee kattelahenduses 1,7 m laiune graniitplaatidest ja -kividest riba, mis tähistab jalgtee kõige intensiivsema kasutusega ala. Sellest mõlemale poole on kavandatud betoonist faasita nupukividega servaalad, mis on liikluskoormuse hajutamiseks, kui on vaja teineteisest mööduda. Kattelahenduse hoonetepoolsel alal on graniit- ja betoonkivide vahel ka taktiilne riba vaegnägijate teekonna tähistamiseks, kasutades selleks klombitud graniitkivi.

Tänava lõunaküljel kõnnitee laius varieerub, kuid on keskmiselt 2,0 m laiune. Põhiline liikumistee on betoonist Kartanokivikattega, laiemates jalgteelõikudes on liigendatuse loomiseks hoonete servaala betoonist nupukiviga. Asfaltkattega rajatakse kõnniteed ristuvatele tänavatele, kus need asfaltkattega ka jätkuvad.

Sõidutee kate on ette nähtud asfaltkattega, kuid ohutusribad rajatakse täringukividest. See kitsendab visuaalselt sõiduteeruumi ning võimaldab tuua sõidukiirused alla, vähendamaks müra ning tagamaks ohutuse eelkõige jalakäijatele ning ratturitele. Ülekäigurajad rajatakse sillutiskattega, aitamaks lisaks tavapärasele kattemärgistusele rõhutada teeandekohustust. Ülekäiguradade tähised sillutiskattega aladel on ette nähtud laduda sillutiskividest. Sõidutee on Liivalaia ja Turu tänava ristmiku vahelisel 30 m pikkusel lõigul kahesuunaline, et tagada Liivalaia poolt juurdepääs Turu tänavale ning sealtkaudu ka Mardi lasteaiani. Lõigul Turu tänav kuni Liivamäe tänav on Lastekodu tänav ette nähtud ühesuunalisena Liivalaia tn suunas. Alates Liivamäe tänava ristmikust on Lastekodu tänav ette nähtud taas kahesuunalisena, tagamaks juurdepääsu Liivamäe tänavalt Keskturuni ning ka Tartu maanteele.

Nii käesoleval lõigul kui ka Lastekodu tänaval üldiselt on ette nähtud võimalikult palju parkimiskohti, võttes seejuures arvesse minimaalseid nõutud nähtavustingimusi. Lähtealuseks on EVS 843:2016 tabel 7.2, ristmikel on tagatud „erandliku“ lähtetaseme nähtavuskolmnurk lähtuvalt sõidukiirusest 30 km/h (nähtavus 5 x 40 m). Kinnistu sissesõitudel on lähtutud peatumisnähtavuse tagamise nõudest (nähtavus 3 x 25 m). Ülekäiguradadel tagatakse „rahuldava“ lähtetaseme nähtavuskolmnurk (nähtavus 3 x 25 m) vastavalt EVS 843:2016 tabelile 8.9. Kogu tänaval on parkimiskohad on muruvuugiga kividest, et suurendada sademevee immutamist pinnasesse ning vähendada visuaalselt täiskattega alade mahtu.

Antud tänavalõigu valgustamiseks kasutatakse maksimaalselt ära olemasolevaid trosse, mille külge olemasolevas olukorras valgustid kinnitatud on ning kuhu projektlahenduse kohaselt uued valgustid ette nähakse. Uued valgusti mastid on ette nähtud ülekäiguradade juurde, tagamaks nõuetekohane valgustus.

Kogu tänavalõigule on kavandatud istumis- ja peatumisvõimalusi iga ca 50 m järel. Paigaldatakse seljatoega pinke, kus pikemalt istuda ja aega veeta kui ka üksikuid seljatoeta pinke, mis jäävad sissepääsude lähedusse, kus puhkepausi teha või kotti toetada. Rataste hoiustamiseks paigaldatakse kahekorruselise süsteemiga rattamaja, mis mahutab 18 ratast. Rattamaja on paigutatud murukivikattega alale. Lühiajaliseks ratta parkimiseks on selles tänavalõigus kasutatud sissepääsude läheduses ja nende vahel postikujulisi rattahoidjaid, kuhu saab ratast kinnitada.

Haljastuslahendusega on kavandatud olemasolevad murualad asendada mitmeliigiliste põõsaste ja püsikute segaistutusaladega. Taimestuse valikul on lähtutud kasvupinnasest ja valgustingimustest ning olemasolevatest puudest. Puude all, kus olemasolevat muru pimeduse tõttu ei kasva rajatakse varjutaluvatest pinnakattetaimedest istutusalad. Puude vahekohtadesse istutatakse kõrgemaid põõsaid ja püsikuid, mis eraldavad põhjapoolse laiema jalakäijate ja ratturite ala sõidutee koridorist. Sademevesi immutatakse võimalusel haljasaladele, kuhu istutatakse niiskemaid kasvutingimusi taluvaid põõsaid ja püsikuid. Olemasolevad puud ja põõsad säilitatakse.

F. R. Kreutzwaldi tänava plaanilahendus

Tänava põhimõtteline lahendus jääb olemasolevaga võrreldes samaks – ette on nähtud kahesuunaline ühendustee Lastekodu tänava ning Tartu maantee vahelisel lõigul. Ette on nähtud sõidutee kitsendamine Lastekodu tänava ristmiku piirkonnas, kus tänases olukorras on ruumi kolmeks sõidurajaks. Kuna vasakpöörderada Keskturu poole pööramiseks vaja ei ole ning sinna pole ette nähtud ka teeäärset parkimist, nähakse ristmikupiirkonnas ette kahesuunaline sõidutee ning vasakpöörderada Tartu maanteele pööramiseks kujuneb pärast Lastekodu tänava ristmikku. F. R. Kreutzwaldi tänava ja Tartu maantee ristmiku põhimõttelist lahendust käesoleva projektiga ei muudeta, sarnaselt tänasele olukorrale jäävad F.R. Kreutzwaldi tänavalt Tartu maanteele vastavatelt sõiduradadelt lubatuks vaid otsesõit ning vasakpööre. Sõiduradade laiused on kavandatud 2,75 m, ohutusriba laius 0,25 m.

Kahel pool teed paiknevaid kõnniteid on olemasolevaga võrreldes mõnevõrra kitsendatud – Keskturu poolset kõnniteed selleks, et selle serva oleks võimalik paigutada pollarvalgustid ilma olemasolevate tehnovõrkudega konflikti minemata, Liivalaia poolsel selliselt, et see jääks eelnevaga sarnase laiusega. Kõnniteede laiused jäävad vahemikku 3,5 – 4,0 m, trepikoja esistel aladel vähemalt 1,5 m. Kitsendatud kõnniteede arvelt on laiendatud haljasalasid, et tagada olemasolevatele puudele suuremat kasvupinnase ala. Kõnniteed on betoonkivi kattega ja selgemaks jalgteeala jaotamiseks on keskel 1,6 m laiune ala Kartanokividest ning mõlemal pool sarnased betoonist nupukivid, nagu Lastekodu tänava põhjaküljel. Nupukivid tähistavad privaatsemat ala hoonete perimeetril ning pinkide ja jalgrattahoidjatega varustatud riba haljasala servas.

Sarnaselt eelnevale lõigule kasutatakse ka antud lõigul analoogselt tänasele olukorrale tänava valgustamiseks ära olemasolevaid trosse, mille külge uued valgustid kinnitatakse.

Puude alune haljasala on täisvarjus ning seetõttu asendatakse olemasolevad murualad varjus kasvavate pinnakattepõõsastega ning püsililledega. Pikki haljasala servasid paigaldatakse pinke ja prügikaste. Rataste hoiustamiseks ja kinnitamiseks on kavandatud jalgtee laiematele kohtadele rattahoidjad, mis piiritlevad haljasala serva.

Lastekodu tänava plaanilahendus turuesisel alal

Turuesine ala algab käesoleva projekti tähenduses Lastekodu ja F. R. Kreutzwaldi tänavate ristmikult ning lõpeb Torupilli otsa ristmikul. Sõidutee ala on selles ulatuses alates kummastki ristmikust tõstetud ning kogu selles pikkuses sillutatud kattega. Sõidutee on turuesisel alal kahesuunaline, sõidutee laius on 5,5 m ning sellele alale nähakse ette kiiruspiirang 20 km/h. Vastavalt projektlahendusele viiakse turuesine ala kokku olemasoleva situatsiooniga sh säilib juurdepääs tänasesse turuparklasse, kuid arvestatud on ka turu perspektiivse lahendusega, mille kohaselt nähakse ette maa-aluse parkla juurdepääs F. R. Kreutzwaldi ja Lastekodu tn ristmiku neljanda haruna.

Sarnaselt Lastekodu tänava Liivalaia poolse lõiguga kulgevad eraldiseisvad jalgrattateed kummalgi pool sõiduteed ning jalgrattatee laius sõidutee kõrval on 1,5 m, mujal 1,25 m.

Turuesisel alal nähakse ette olemasoleva Lastekodu tn 11b kinnistul asuva parkla rekonstrueerimine. Parklasse on ette nähtud 17 parkimiskohta, millest 2 on ette nähtud taksodele, seoses Torupilli ots tänavaäärsete 2 takso peatumiskoha likvideerimisega. Sissesõit parklasse toimub Torupilli ots tänava poolt, jalakäijatele on tagatud läbipääs, mis suundub turu poole. Parkla on ääristatud haljasaladega, kuhu istutatakse puid, põõsaid ja püsikuid.

Turu esisel alal on maksimaalselt haljasaladega teekoridor liigendatud, et vähendada suurte kõvakattega alade teket. Väiksematel haljassaartel on kasutatud taimestust, mis talub kuivust ja raskemaid tingimusi teede mõjualas. Turu esisel alale istutatakse kokku kuus uut suurekasvulist puud ja perspektiivselt koos Keskturu uuenemisega istutatakse veel neli puud. Tänavaruumi paigaldatakse pinke ja prügikaste ning jalgrattahoidjaid.

Lastekodu tänava plaanilahendus lõigul Torupilli ots – Odra tänav

Sõidutee on Tartu maantee ristmikult kuni Keldrimäe tn ristumiseni 6,5 m laiune, tagamaks turgu teenindavate raskesõidukite ligipääsu Keldrimäe tänavani. Lastekodu tn ja Keldrimäe tn ristmiku plaanilisel lahendusel on lähtutud AS K-Projekt tööst nr 22128B, millega on määratud Keldrimäe tn sõidutee paiknemine tagamaks perspektiivis maksimaalselt hulgal parkimiskohti tänase Grossi poe kõrvalisele alale.

Lastekodu tänav muutub sarnaselt olemasolevale olukorrale Lastekodu tn 18 hoone esisel alal taas ühesuunaliseks ning tänava ristlõige vastab kuni Odra tänavani varasemalt esitatud lahenduspõhimõtetele.

Lastekodu ja Gildi tn ristmik on ette nähtud tõstetuna - see hoiab sõidukiirused kontrolli all ning tagab kergliiklejatele mugavamad ning ohutumad teeületused. Ühesuunalise tänavalõigu serva on sarnaselt esimese lõiguga ette nähtud maksimaalne arv tänavaäärseid paralleelseid parkimiskohti võttes arvesse nõutud nähtavustingimusi.

Torupilli ots 2 esisele alale on vastavalt lähteülesandele ette nähtud kahesuunaline rattatee, mille jaoks leitakse ruum tänavaküljel asuvate parkimiskohtade (sh takso parkimiskohtade) arvelt. Rattatee on 2,5 m laiune, sõidutee ja rattatee vahele on projekteeritud 0,5 m laiune ohutusriba. Käesoleva projektiga on arvestatud ka Torupilli ots 2 detailplaneeringuga – selle perspektiivse juurdepääsutee ette nähakse ette madal äärekivi. Küll aga tuleb detailplaneeringut realiseerides ümber paigutada praeguse projektiga jalgrattatee ning jalgtee vahele ette nähtud madalhaljastus.

Kuni Odra tänavani kulgeb tänava põhjaküljele kavandatud looduskiviplaatidest jalgtee. Antud lõigule jäävad olemasolevad betoonrennid asendatakse täringukividest laotud renniga, mis sobitub paremini ümbritsevasse looduskividest sillutisse ning on ka vastupidavam ülesõitmisele.

Tänavalõigule paigaldatakse seljatoega ja seljatoeta pinke ning prügikaste. Võimalusel on pingid kavandatud pingikaskutesse, mis on ümbritsetud haljastusest. Hoonete esisel alal või tänavanurkades on kasutatud ühekohalisi pinke, mis võimaldavad hetkelist puhkust või koti toetamist. Rataste hoiustamiseks paigaldatakse antud tänavalõigus kaks kahekorruselise süsteemiga rattamaja, üks rattamaja mahutab 18 ratast. Rattamajade asukohad on valitud hoonestuse järgi, et tagada suurematele kortermajadele paremad võimalused rataste hoiustamiseks ja seeläbi soodustada rattaga liikuvate inimeste arvu. Lisaks on kavandatud tänavaruumi rattahoidjaid, kuhu ratast toetada või kinnitada.

Tänavalõigule istutatakse 11 uut suurekasvulist puud. Uute ja olemasolevate puude alutele haljasaladele rajatakse sarnaselt tänava esimesele lõigule mitmeliigilised istutusalad põõsaste ja püsililledega. Tänavaäärsetele väiksematele haljassaartele istutatakse kuivataluvaid kõrrelisi ja püsikuid. Olemasolevad murualad asendatakse suuremas osas niidualadega.

Lastekodu tänava põhjakülje jalgtee lahendus kulgeb kuni Odra tänava ristmikuni ning lõppeb ristmiku kõrguslikke erinevusi lahendava trepistikuga. Trepistiku esine plats ning sellega seotud Odra tänava suunalised jalgteed on lahendatud kolmes eri suuruses betoonkividega. Trepistiku ja Lastekodu tänava põhjakülje jalgtee on omavahel seotud ka klombitud graniitkivi ridadega. Trepi lahenduses on arvestatud jalakäijate liikumissuundadega, Odra tn poolel küljel on trepp kavandatud ülekäigurajaga samas sihis, et luua loogiline jätk teeületusega samas liikumiskoridoris. Lastekodu tänava teljega ristumisel on trepp mõlemas küljes laiendatud diagonaalis, et siduda see Lastekodu tn 31 esise jalgteega ning tänava vastas küljel oleva jalakäijate liikumistee ning ülekäigurajaga. Trepi ja panduste vaheline ala on jaotatud kõrguslikult erineva suurusega istutusaladeks. Istutusalade lahendust on jätkatud samas liikumiskoridoris Tartu mnt poole suunduvad alas. Istutusaladega eraldatakse jalakäijate tee ja jalgrattatee, et suunata inimesed õiges koridoris liikuma.

Lastekodu tänav T4 plaanilahendus

Lisaks Lastekodu tn põhisuuna rekonstrueerimisele on käesoleva tööga ette nähtud ka Lastekodu tänav T4 kinnistule jääva tänavamaa rekonstrueerimine. Tegemist on sisuliselt Lastekodu tn 24 kortermaja esise alaga, kuhu on projektlahenduse järgselt ette nähtud 14 murukivikattega tähistatud parkimiskohta. Tänavale on ette nähtud uus tänavavalgustus ning täna keset sõiduteed kasvavate puude ümber nähakse ette saared, mis on ühildatud parkimiskohtade ning läbisõidutee lahendusega. Tänav on ette nähtud ühesuunalisena, kuhu pääseb Jakobi tänavalt, väljasõit on ette nähtud Lastekodu tänavale. Antud tänav on lahendatud õuealana, kus sõidukid ja kergliiklejad jagavad ühist ruumi.

Lastekodu tn 24 poolsetele puudealustele haljassaartele külvatakse varjutaluvat niiduseemet, et lihtsustada haljasalade hooldust ning tõsta liigilist mitmekesisust.
Lisaks sõiduteeala korrastamisele on ette nähtud ka Gildi tn 8 ning Lastekodu tn 22 kinnistute vahelise jalgtee rekonstrueerimine.

Lastekodu tänava plaanilahendus lõigul Odra tänav – Masina tänav ning Masina tänava plaanilahendus

Lastekodu ning Odra tänava ristmiku põhimõttelist lahendust käesoleva projektiga ei muudeta - jalgratturite ning jalakäijate üle Odra tn pääsemine on lahendatud olemasolevalt ülekäigurajalt, mille ohutussaar on piisavalt pikk ning lai kõikide osapoolte nõuetekohaseks ära mahutamiseks. Ka ristmiku bussijaama poolse haru liikluskorralduslik lahendus jääb põhimõttelt samaks tänasega, kuid ette on nähtud ohutussaare laiendamine, mahutamaks sinna nii jalakäijad kui ka jalgratturid. Kõige selle juures tagatakse ristmikul 15 m busside pöördekoridorid vastavalt tänasele olukorrale. Bussijaama esisele alale nähakse ette sõidukite peatumiskohad sarnaselt tänasele olukorrale.

Kui Odra tn ületusel on jalgrattatee kahesuunaline, siis pärast ristmikku jätkuvad need kahel pool teed sarnaselt eelneva tänavalahendusega kuni Masina tänava ristmikuni. Tänava põhjapoolsel küljel kehva nähtavusega kohtades, kus rattatee lõikub kinnistu väljasõitudega, on rattatee koos kõnniteega viidud nähtavuse tagamiseks hoonete servast eemale. Jalgrattateede laiused antud lõigul on sõidutee kõrval 1,75 m, mujal 1,25 m.

Bussijaama juurdepääsul on jalgrattatee viidud läbi Lastekodu tn 46a kinnistul asuva alajaama tagant, et bussijaama suunduv buss oleks teeandmise ajaks manöövri lõpetanud ning paikneks võimalikult hea nähtavuse tagamiseks ülekäiguga risti, vältimaks kergliiklejate sattumist bussijuhi jaoks pimenurka.

Bussijaama mahasõidu kaudu on lahendatud ka juurdepääs Masina tn 1 kinnistu esisesse parklasse. Antud parklasse on ette nähtud 20 parkimiskohta.

Sõidutee laius on nii Lastekodu tänaval pärast Odra tn ristmikku kui ka Masina tänaval peamiselt 6,5 m, Masina tänava parkimiskohtade kõrval ka 6,7 m. Tänava laiusgabariidid on tingitud bussijaama piirkonnas esinevast bussiliiklusest ning Masina tänaval lisanduvad busside kõrvale veel ka Liviko tootmishoonet teenindavad raskeveokid.

Bussijaama esisele alale on projekteeritud suurem rattaparka, kuhu perspektiivselt on võimalus luua elektrirataste laadimisala.

Masina tn on lahendatud kahesuunalisena ning selle ristmik on ette nähtud tõstetuna, tagades võimalikult madalad sõidukiirused kehva nähtavusega ristmikul. Tagatud on ka busside juurdepääs bussijaama suunas, kuid kitsaste olude tõttu peab buss manöövri teostamiseks (sarnaselt olemasolevale olukorrale) selle sooritama üle vastassuuna. Juurdepääs Masina tn 18 kinnistul asuvale Ülemiste katlamajale on tagatud üle kõnnitee.

Masina tänavale on kavandatud 9 parkimiskohta ning tänava paarisnumbriliste hoonete kõrvale 3,0 m laiune kergliiklustee.

 
visuaal_1.jpg 
 

Viimati muudetud 11.06.2024