Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Tallinna Lauliku Lasteaia andmekaitsetingimused

Tallinna Lauliku Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest,  isikuandmete kaitse seadusest , avaliku teabe seadusest  ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine  ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine. Alushariduse pakkumisel ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lastevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

- avaliku ülesande täitmine - koolieelse lasteasutuse seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

- lepingu täitmine - töölepingud, majanduslepingud;

- juriidiline kohustus - raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

- nõusolek. Nõusoleku vorm tuleb lapsevanemal või eestkostjal täita infosüsteemis ELIIS.

Andmekaitsetingimused on leitavad: Tallinna Lauliku Lasteaia isikuandmete kaitse dokument

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: https://eliis.eu/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse  Tallinna Haridusameti dokumendihaldussüsteemis Postipoiss. Registreeritud dokumendid on leitavad Tallinna asutuste dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväiteid.

Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe saamiseks pöördub.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokkulepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võta ühendust e-posti aadressil [email protected].

Tallinna Lauliku Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on direktor Agi Salumets, e-posti aadress [email protected].

Viimati muudetud 21.02.2024