Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

                                         10. november 2016 käskkiri nr 1-1/10

 
 
Tallinna Lauliku Lasteaia kodukord
 

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel  ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteaia töötajatele (edaspidi töötaja) täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00-19.00. Lapsele järgi tulles varub vanem piisavalt aega lapse rõivastamiseks, arvestusega, et õpetaja tööpäev lõppeb ning lasteaed suletakse kell 19.00.

2.2. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides.

2.3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, kui lapsevanem on sellest eelnevalt teavitanud rühma töötajat.

2.5. Viibides lasteaia territooriumil koos lapsega, vastutab lapse turvalisuse ja lasteaia reeglitest kinnipidamise eest lapsevanem.

2.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7. Hea koostöö huvides lõpetab lapsevanem olulised telefonikõned enne lasteaia territooriumile sisenemist, sest laps vajab tema jäägitut tähelepanu nii lasteaeda tulles kui õhtul koju minnes.

2.8. Joobes vanemale õpetaja last üle ei anna.

2.9. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9.15, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Juhul, kui lasteaial puudub kell 9.15 teave lapse puudumise kohta, arvestatakse esimene puudutud päev kohaloldud päevaks, mille eest tuleb tasuda toitlustamise päevatasu.

Täpsustus: vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

3.7. Laps tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a jope lukud ) ning korrastatud välimusega.

3.8. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapse riietele on sisse kirjutatud nimi.

3.10. Liikumistegevusteks on lapsel spordiriided: lühikeste varrukatega särk ja püksid.

3.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.12. Ehteid kannab laps kodus ja lasteaeda kaasa ei võta.

3.13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.14. Riietekapi hoiab laps korras koos vanemaga.

3.15. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi ühise lauluringiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps rühmakaaslasi maiustustega kostitada.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteaia õues.

3.17. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos töötajaga lasteaia direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5. Võimalusel palume vanemaid osaleda üritustel väljaspool lasteaia territooriumi.

4.6. Vanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.7. Lasteaia territooriumil ja siseruumides ei ole lubatud viibida lemmikloomadega, v.a eelnevalt registreeritud üritused.

4.8. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.9. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.10. Tõuke- ja jalgrattaid hoitakse lasteaia maja ees. Ratastega liigeldes on kohustuslik kanda kiivrit.

4.11. Kaasavõetud kelkudele tuleb kirjutada nimi. Kelgud seisavad rühmade õuekuuride juures.

4.12. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.13. Lasteaial on õigus kutsuda vanem lapsele järele, kui laps ohustab  teiste laste või töötajate turvalisust, käitub vägivaldselt ja/või ennast kahjustavalt.

4.14. Lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja/või  füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.14. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja/või  füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.15. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.16. Vanem teavitab rühma töötajat oma kontaktandmete (telefoninumber, e-mail) muutustest esimesel võimalusel.

Viimati muudetud 25.01.2024