Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus

Lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus

Koostöö eesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine.

Põhimõtted

Lauliku lasteaia personal ning lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd.

Koostöö Lauliku lasteaia personali ja lapsevanemate vahel põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Koostöö ja usaldus lapsevanemate ja personali vahel on aluseks lapse kohanemisele ning turvatunde tekkimisele meie lasteaias.

Koostöö aluseks on lapsevanema positiivne, heatahtlik ja usalduslik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse.

Lapsevanematel ja personalil on ühine vastutus lapsele soodsa arengukeskkonna loomisel ning tema arengu toetamisel.

Toimiva koostöö loomiseks:

  • oleme avatud suhtlejad
  • räägime lapsevanemaga läbi vastastikused ootused ja soovid
  • kuulame tähelepanelikult, millest lapsevanem soovib meid oma lapse puhul teavitada
  • loome süsteemse infovahetuse
  • kaasame lapsevanemaid võimaluse piires õppe- ja kasvatusprotsessi ning ürituste kavandamisse ja läbiviimisesse.
  • parendame lastevanematelt saadud tagasiside kaudu lasteaia tegevust.

Koostöö vormid

Koosolek uutele lastevanematele

Toimub harilikult juunikuus ja sinna kutsutakse lapsevanemad, kelle lapsed alustavad Lauliku lasteaias lasteaiateed augustis. Koosolekul tutvustatakse lasteaia kodukorda, rühmaruume ja tulevasi õpetajaid.

Voldikud

Lasteaeda tutvustavad infovoldikud jagatakse lapsevanematele uute lastevanemate koosolekul juunikuus.

Harjutamisnädalad augustis

Esimesel kahel lasteaia nädalal toimub lastel ja lastevanematel sisseelamine lasteaia ellu, tutvumine rühmakaaslaste ja õpetajatega. Esimesel nädalal toimetavad lapsed koos õpetajate ja lastevanematega õues kell 9-12. Teisel nädalal on lapsed ilma lastevanemateta rühmas ja õues, päev kestab kell 8.30-12.00. Lapsed, kes pole valmis üksi jääma, liituvad koos lapsevanemaga õue harjutama kell 9.00. Kolmandast nädalast algab tavapärane lasteaiaelu ja rühm on avatud terve päev.

Tutvumisvestlused lapsevanematega

Tutvumisvestlused toimuvad lapse lasteaiaga harjutamise perioodil augustis. Vestluse käigus saavad lapsevanemad ja rühma personal omavahel tuttavaks, räägivad läbi vastastikused ootused ja soovid ning õpetajad tutvuvad lapsega läbi lapsevanema silmade.

Igapäevane suhtlemine lapse toomise ja viimise ajal

Igapäevaselt vahetatakse olulist lapse kohta käivat  ning  rühma töökorraldust puudutavat infot.

Koosolekud

Rühma koosolek toimub üks kord õppeaastas sügisel. Lõpurühmadel toimub lisaks teine koosolek veebruaris-märtsis. Koosoleku protokollidega saab lapsevanem tutvuda rühmas või elektrooniliste kanalite vahendusel (Eliis, e-mail). Koosolekutel on lapsevanemal võimalus kohtuda õpetajate ning teiste lastevanematega ja saada teavet oma lapse rühma ja lasteaia üldise töökorralduse kohta. Lasteaia üldkoosolek toimub üks kord aastas sügisel ja on tavaliselt ühendatud rühma koosolekuga.

Koostöö peredega

Koostöös peredega korraldatakse iga õppeaastal temaatilisi näitusi fuajees või õues. Rühma tasandil on lapsevanemad abiks õppekäikude organiseerimisel ja rühma ürituste (pidude) korraldamisel.

Info vahetus

Lapsevanematele oluline info edastatakse läbi lasteaia kodulehe, Eliis keskkonna, e-maili teel, läbi kinniste FB-i gruppide ning pannakse üles ka rühmaruumis olevatele stendidele. Kiiresti toimiva infovahetuse huvides on lapsevanemal soovituslik lapse lasteaeda tulles teha kasutajakonto Eliis keskkonda ning teavitada oma kontaktandmete muutumisest rühma personali esimesel võimalusel. Lapse haigestumisest lasteaias teavitatakse lapsevanemat telefoni teel.

Arenguvestlused

Rühma õpetajad annavad lapsevanematele lapse arengust tagasisidet üks kord õppeaastas. Lapsevanemad, kes vestlusel osaleda ei soovi, saavad tutvumiseks lapse arengumapi koos õpetajate kirjaliku kokkuvõttega lapse arengust. Lapse arengu hindamise aluseks on lapse vaatlemine tema igapäevase rühmaelu ja õppetöö käigus, samuti laste käelised tegevused.  Üks kord õppeaastas viiakse lapsega läbi "Arengu jälgimise mäng" (autorid Rebane, Kirbits, Varik). Koolieelikute koolivalmiduse hindamiseks kasutatakse lisaks "Juhendatud joonistamise vaatlust" (autor E.Kikas).

Koolitused lapsevanematele

Lasteaed edastab lapsevanematele informatsiooni erinevate loengute ja koolituste kohta väljaspool lasteaeda, kasutades selleks erinevaid elektroonilisi kanaleid.

Ühisüritused

Lastevanematega koostöös toimuvad traditsioonilised ühisüritused Lauliku lasteaias on: vanavanemate päev, sügisene peretalgupäev, isadepäev, jõulupeod, kevadine talgupäev, emadepäev, Lauliku laulu-, tantsu- ja laadapäev ning lõpupeod.

Küsitlused lapsevanematele

Rahuloluküsitlused lapsevanematele toimuvad üle aasta kevadel.

Hoolekogu

Sügisestel lastevanemate koosolekutel valitakse igast rühmast üks lapsevanem lasteaia hoolekogusse oma lapse rühma esindama. Hoolekogu koosolekud toimuvad 2-3 korda õppeaastas.

 

 

 

 

Viimati muudetud 13.07.2023