Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia osalus- ja toitlustustasu

Lasteaia tasu koosneb lapsevanemale osalustasust ja toitlustustasust.

Lasteaia osalustasu ehk vanema poolt kaetav osa

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% (ujulaga lasteasutuses 13,4%)  Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta.

01.jaanuarist 2023.a. on vanema osa määra suuruseks 88,45  EUR

Tallinna linna elanikele 
on vanema poolt kaetava osa määra suurus alates 01. jaanuarist 2023 jätkuvalt  71,25 EUR (kohatasu 88,45 - Tallinna elaniku toetus 17,20 EUR = 71,25 EUR).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr § 2, Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2022 käskkiri nr HA -4/93 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine  ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määrus nr 115 "Töötasu alamäära kehtestamine".

Vanem tasub vanema osa igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

Kui lasteasutus on ajutiselt suletud (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne) rohkem kui kolm tööpäeva, arvestatakse vanema osa proportsionaalselt lahtioleku ajaga.

Toitlustustasu

Tallinna Lauliku Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 09. august 2022 koosoleku protokolli nr 1-2/ otsus. Toidupäeva maksumus sõltub lapse vanusest. Lähtuvalt Tallinna Lauliku Lasteaia hoolekogu otsusest on alates 01. augustist  2022 toidupäeva maksumus alljärgnev:

Sõimerühm, 1,5 -3 aastat, 1,98 EUR/päev

Aiarühm, 3-7 aastat,  2,48 EUR/päev
 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09. 2017 määrusele nr 17 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" ja Tallinna Linnavalitsuse 22.12.2022 määrusele nr 42  "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses, kui lapse elukohaks on Eesti rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna linn. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 2,70 eurot  ja aiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem  linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. 

Tallinna Lauliku Lasteaias pakub toitlustusteenust OÜ Mervir . Leping on sõlmitud perioodiks 01.08.2022 kuni 31.07.2024.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:

*esitatud arved tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;

* arve tasumisel tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;

*kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;

*omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;

*jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;

*arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;

*parim ja lihtsam võimalus on tasuda arveid otsekorraldusega;

* Tallinna Lauliku Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistus Raamatupidamiskeskus, kontakt: myyk@tallinnlev.ee

* lapsevanem saab arve e-posti aadressile või soovi korral lasteaiast paberkandjal. 

Viimati muudetud 03.02.2023