Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse

 Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori    käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva    jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.  

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse    direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust    lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni    otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta,    kustutatakse infosüsteemist.  

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22.aprill 2015 määrus nr 18  "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" 

 

Viimati muudetud 11.07.2023