Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kodukord

1. Üldsätted.

1.1. Tallinna Lehola Lasteaia kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eeskostjatele (edaspidi VANEM) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik

1.5. Kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnevate parendusvajadustega.

1.6. Korruptsiooni meetmete rakendamise eest asutuses vastutab direktor.

1.7. Tallinna Lehola Lasteaia õppealajuhataja ja direktori asetäitja majandusalal ametikohaga kaasneb ametiseisund.

1.8. Ametikohaga, millega kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes, informeerib direktor töötajat tööle asumisel ning edastab töötajale vähemalt korra aastas sellekohaseid teavitusi ja meeldetuletusi veebikoolituse linke ja muid matejale.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides Soovitavalt peaks laps olema rühmas hommikul kell 9.00 ehk enne organiseeritud tegevuste algust.

2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, kui sellest on rühma töötajat teavitatud.

2.5. Õhtul on vanem kohustatud lapsele järele tulema vähemalt 15 min enne rühma sulgemist (sõimerühmas hiljemalt 17.45 ja aiarühmas hiljemalt 18.45). Laps läheb koos vanemaga koju (ei jää lasteaeda mängima).

2.6. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järele tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanemad ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduse järgi.

2.7. Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:
2.7.1. lapsele järgi tulnud isik on silmnähtavalt joobes: teavitame juhtunust politseid, vajadusel kutsume välja patrulli, kes toimetab vanema minema ning viib vajadusel lapse turvakodusse (kasutame äärmisel vajadusel)
2.7.2. alaealisele, kui vanem ei ole selleks andnud kirjalikku avaldust asutuse direktorile
2.7.3. lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi lapsevanem

2.8. 6-7-aastaste laste iseseisev lasteaeda tulek ja kojuminek on võimalik ja lubatud vaid juhul, kui lapsevanem on lasteaia direktorile esitanud vastavasisulise kirjaliku avalduse.

2.9. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem toob lasteaeda täiesti terve lapse.

3.2.Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) või kui laps vajab medikamente või kui ta ei tohi õue minna. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid.

3.3. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

3.4. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumisprobleemidest/häiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit. Juhul, kui õpetajal tekib last vastuvõttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida vanemalt selles osas lisateavet ning vajadusel keelduda lapse lasteaeda vastuvõtmisest.

3.6. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviseprobleemi/rikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (n, suhkruhaigele/diabeediga lapsele)lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiu töötajaga või direktori poolt määratud pedagoogiga vanema kirjaliku avalduse alusel.

3.7. Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse koheselt lapsevanemale ning laps saadetakse koju. Rühmaõpetajale anda mobiiltelefoni number, mis on pidevalt töökorras.
Vajadusel kutsub lasteasutuse töötaja kiirabi. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all, antakse esmast abi.

3.8. Lapsevanem toob lasteaeda arsti poolt väljastatud tõendi lapse tervisliku seisukorra kohta järgmistel juhtudel:
3.8.1. juhul kui laps on haigustunnustega (palavikuga jne..) koju saadetud

3.9. Haiguseks on ka nohu, mille korral lapsevanem ravib lapse kodus terveks enne lasteaeda toomist.
3.9.1.Kui on tegemist allergilise nohuga, siis toob lapsevanem perearstilt sellekohase tõendi.

3.10. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhendeid.

3.11. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh. kamm, ühekordsed taskurätikud, vajadusel vahetuspesu.

3.12. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Eelistatud on heleda tallaga sisejalanõud, mille jalga panekuga ning jalast ära võtmisega laps ka ise hakkama saab.

3.13. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Riiete vahetusse mineku ja kadumise vältimiseks soovitame need ära märgistada.

3.14. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile

3.15. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Riietekapi ja riiete puhtuse ning korrasoleku eest kannavad hoolt lapsevanemad koos lapsega.

3.16. Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid: maiustusi, nätsu ja magusat jooki. On lubatud lapse isiklik mittepurunevast materjalist veepudel.

3.17. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

3.18. Mobiiltelefoni või muu nutiseadme kaasavõtmine lasteaeda ei ole lapsel lubatud. Lastele on keelatud kaasa anda raha ja väärisasju. Lasteaed ei vastuta nende kadumise ja/või purunemise eest. Lapse turvalisuse tagamiseks ei tohi olla lapsel kaelas kette, käes sõrmuseid ja käekelli ega kõrvas kõrvarõngaid. Kui erandkorras on nutiseadme kaasavõtmine hädavajalik, siis lapsevanem annab selle lapse lasteaias viibimise ajaks rühmaõpetaja kätte hoiule vastavalt omavahelisele kokkuleppele.

3.19. Lasteaia üritustel ja pidudel on lapsevanem vastutav selle eest, et kaasasolevate nooremate-vanemate õdede-vendade käitumine ei häiris esinejaid ega teisi kohalviibijaid.

3.20. Igal lasteaia lapsel on üks oma rühma pidu (n. jõulupidu…) ja ta ei viibi samalaadsel õe-venna peol.

4. Lasteaiaga seonduvate kulude tasumine vanema poolt

4.1. Lasteaed väljastab iga kuu alguses lapsevanemale maksekviitungi, kus on märgitud eelneva kuu eest lapsevanema poolt tasumisele kuuluv vanemaosalus ja toiduraha.

4.2. Lapsevanemal on kohustus maksekviitungil märgitud summa õigeaegselt tasuda. Lasteaiatasu tuleb tasuda kviitungil näidatud kuupäevaks märgitud arvelduskontole ( hilisemal tasumisel võetakse laps vastu ainult maksmist tõestava kviitungi esitamisel). Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja. Pideva võlgnevuse korral kaob õigus suvisele asenduskohale teises lasteaias. Võimalusel sõlmida pangas otsekorraldusleping.

4.3. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse poolt 27.12.2006 määrusega nr 109 kehtestatud korrale on lasteasutuse direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata juhul, kui lapsevanem pole tasunud kahe kuu jooksul lapsevanema poolt kaetavat osa.

4.4. Lasteaeda lõpetavad lapsed tasuvad lasteaiamaksu hiljemalt 15.juuniks

5. Turvalisuse tagamine

5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-,õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

5.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest või territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

5.3. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

5.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides

5.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

5.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va asutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

5.7. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
Jalgratta, jooksuratta või tõukeratta võib lasteasutusse tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale (näit. rattapäevad), kui lapsel on seejuures kaasas ka kiiver. Laps sõidab ainult oma kiivri ja rattaga.

5.8. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

5.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.10. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem kõigepealt rühma õpetajat. Juhul, kui ühiselt lahendust ei leita, pöördutakse lasteaia direktori poole.

5.11. Laste õuesoleku ajal viibib laste turvalisuse tagamiseks lasterühmaga kaasas piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.12. Lemmikloomi lasteasutusse ja lasteasutuse territooriumile ei ole lubatud tuua.

Kodukord on kooskõlastatud hoolekogus 23.09.2019 ja kinnitatud asutuse direktori 24.09.2019 käskkirjaga nr.1-2/13

PILDISTAMINE/FILMIMINE

Lasteasutuses filmimiseks/pildistamiseks on kolm võimalust:
1. kui tegemist lasteasutuse avaliku üritusega;
2. kui lapsevanem annab nõusoleku;
3. kui laste pildistamiseks/filmimiseks on ülekaalukas avalik huvi.

Lapsevanemad ja nendega kaasas olevad isikud võivad (aga mitte juriidilised isikud) lasteasutuse avalikes ruumides (saal, õueala) pildistada ja filmida lasteaia üritusi enda tarbeks ilma luba küsimata

Enda tarbeks tehtud pilte ja videot ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta internetti üles riputada.

Rühmaruumides ja teistes ruumides (sh õppetegevuste jäädvustamine) filmimine ja pildistamine toimub lasteasutuse ja vanemate loal.

Lasteasutusel ja lapsevanemal on õigus otsustada, kas pildistamine/filmimine on laste huvidega kooskõlas.

Lasteasutus vastutab selle eest, et keegi lapsi õigusvastaselt või lapsi ilmselgelt kahjustavalt ei pildistaks ja ei filmiks.

Viimati muudetud 10.04.2023