Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vaata määrust Riigi Teatajas.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU 18. aprilli 2013 MÄÄRUS nr 24

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside pidamise nõuded Tallinna haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele. Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi kokkuleppel omanikuga rendi- või muu lepingulise suhte alusel.
(3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord”, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded”, Tallinna linna heakorra eeskirja ning teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 2. Koera või kassi pidamine

(1) Koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.
(2) Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid. Koer või kass ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.
(3) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama koera või kassi heaolu eest vastutava isiku.
(4) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

§ 3. Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

(1) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.
(2) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul.
(3) Ühissõidukis peab koer või kass olema jalutusrihma otsas ning koer peab kandma suukorvi. Koera või kassi on ühissõidukis lubatud vedada ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuetele vastavas kandevahendis.
(4) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.
(5) Loomapidajal on keelatud:
1) võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
2) viia koera või kassi avaliku asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid;
3) viibida koera või kassiga rahvakogunemisel või avalikul üritusel, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
4) ujutada ja pesta koera või kassi avalikus supluskohas, tiigis või purskkaevus.
(6) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 ning lõike 5 punktide 2 ja 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 4. Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

(1) Hulkuv loom on märgistamata koer või kass, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.
(2) Tallinna Keskkonnaamet korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest vastavalt riigi õigusaktidele.
(3) Püütud koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja koera või kassi tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse koer või kass üle uuele omanikule või hukatakse.

§ 5. Koera või kassi märgistamine ja registreerimine

(1) Tallinnas peetav koer või kass peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi ning olema registreeritud Tallinna lemmikloomaregistris.
(2) Loomapidaja peab laskma koera või kassi veterinaararstil märgistada ja registreerima koera või kassi viie päeva jooksul arvates koera või kassi kolmekuuseks saamise päevast.
(3) Omandatud vähemalt kolmekuune koer või kass tuleb märgistada ja registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast.
(4) Tallinna lemmikloomaregistrisse kogutavate andmete koosseisu ja registri pidamise korra kehtestab Tallinna Linnavalitsus Tallinna lemmikloomaregistri põhimäärusega.

§ 6. Järelevalve ja vastutus

(1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja linnaosade valitsused oma pädevuse kohaselt.
(2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 järgi.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrus nr 12 „Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Määruse jõustumine ja rakendamine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.
(2) Paragrahvi 5 lõiget 1 ei rakendata koerte suhtes, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal ning on kantud Tallinna lemmikloomaregistrisse enne 1. augustit 2006.
(3) Paragrahvi 5 lõige 1 jõustub kasside märgistamise ja registreerimise suhtes 1. jaanuaril 2015.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Viimati muudetud 21.02.2024