Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lepatriinu lasteaia teenuste hinnad

Lasteaiatasu

 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub 1.01.2023 toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt: Rakendussäte 5 /3  

Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Antud muudatus puudutab:
  1. toetust linnaelanikule, mis on järgmisel aastal 17,20€ ja ujulaga lasteaias 18,89€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
  2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

 Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.

 Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks ("kohatasuks") ja toidurahaks.


Vanema poolt kaetava kohatasu määr

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ ning Tallinna Haridusameti juhi 31.12.2019 käskkirja nr HA-4/78 alusel on            1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

Vanema poolt kaetava osa tasust vabastamine

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil.  
  • teise või enam lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna munitsipaallasteasutuses käib pere kaks või enam last ning nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;                                                                                                                                                                         * Kui vanemal on üle kahe Tallinna munitsipaallasteaias käivat last, siis iseteeninduskeskkonnas tuleb esitada avaldus iga lapse kohta eraldi. Kohatasu vabastuse avalduse saab vanem esitada alates lapse lasteaeda registreerimise kuupäevast (lasteaia alguskuupäev).
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

 Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile

Vanem võib esitada avalduse igal ajal, kui soodustuse vajadus tekib, kuid tasub tähele panna, et soodustus on tähtajaline ning kehtib õppeaasta lõpuni (31. augustini). Kohatasu vabastus lõpetatakse enne õppeaasta lõppu kui vanema ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Määruse alusel rakendatakse sissetuleku alusel kohatasu vabastus vanema poolt esitatud avalduse esitamise kuule järgnevast kuust. Näiteks septembris esitatud avalduse puhul saab vanem soodustuse alates 1. oktoobrist ning septembrikuu eest esitatud kohatasu tuleb vanemal tasuda. Need vanemad, kellel vanema osa vabastus lõpeb õppeaasta lõpus (31. august), saavad esitada avalduse kohatasu vabastuseks uueks õppeperioodiks augustist. Kohatasu maksmisest vabastust uuele lapsele saab taotleda lapse rühma registreerimise kuupäevast (lapse rühma registreerimise alguskuupäev).

Nõustamiskomisjoni otsuse alusel või kahe ja enama lasteaias käiva lapse puhul rakendatakse vabastus lapsevanema avalduse esitamise kuust kuni õppeaasta lõpuni (31. august). Nendel vanematel, kellel on hetkel kehtiv kohatasu vabastus õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. august) nõustamiskomisjoni või kahe ja enama lapse eest, saavad esitada avalduse alates septembristAugustis vastu võetud uus laps, kes vastab määruse tingimustele, on vanemal võimalus taotleda vabastust ka augusti eest, kuid sel juhul tuleb esitada taotlus augustis ning see kehtib ainult käeoleva augusti kuu lõpuni, uuel õppeaastal soodustuse saamiseks tuleb esitada septembris uus avaldus.

  • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.


Toiduraha

Toiduraha on määratud  lasteaia hoolekogu 9.06.2021 otsusega   
alates 01.09.2021, 1 toidupäev:

  • sõimelapsele 1.74 eurot
  • aialapsele 2.14 eurot

vt hoolekogu otsused

 

Alates 01.09.2017 aastast muutus toidukulu katmise kord:

1. septembrist 2017 kaetakse Tallinna Linnavolikogu 07. septembri 2017 määruse nr 17 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" alusel Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses. Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet.

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse kohal käidud päevade eest kolm toidukorda päevas. Erandeid arveldamises toidukordade osas ei tehta nt juhul kui laps ei söö hommikusööki või oodet.
Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.

20. septembril 2017 kehtestati Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" piirmäär järgmiselt:

sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja
lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Ruumide rent

Üürime lasteaia saali laste huvitegevuse korraldamiseks esmaspäevast kuni reedeni kõikidel nädalapäevadel (õhtul peale lasteaia muusika- ja võimlemistegevuste lõppemist).

Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga:  Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine 25.05.2022 nr HA-4/35

Tallinna Lepatriinu Lasteaia saali kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hind on 7,00 eurot.
Tallinna Lepatriinu Lasteaia kabineti kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hind on 5,00 eurot.
Tallinna Lepatriinu Lasteaia õueala kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hind on 12, 00 eurot.

Viimati muudetud 19.12.2022