Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lepatriinu lasteaia teenuste hinnad

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks ("kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava kohatasu määra muutmine

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ ning Tallinna Haridusameti juhi 31.12.2019 käskkirja nr HA-4/78 alusel

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

Vanema poolt kaetava osa tasust vabastamine

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  • alates 1. septembrist 2021 vabastatakse kohatasust lapsevanem alates teisest lapsest, kui tema kaks või enam last käivad Tallinna munitsipaallasteaias kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

 Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee

 Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Toiduraha

Toiduraha on määratud  lasteaia hoolekogu 9.06.2021 otsusega   
alates 01.09.2021, 1 toidupäev:

  • sõimelapsele 1.74 eurot
  • aialapsele 2.14 eurot

vt hoolekogu otsused

Alates 01.09.2017 aastast muutus toidukulu katmise kord:

1. septembrist 2017 kaetakse Tallinna Linnavolikogu 07. septembri 2017 määruse nr 17 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" alusel Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses. Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet.

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse kohal käidud päevade eest kolm toidukorda päevas. Erandeid arveldamises toidukordade osas ei tehta nt juhul kui laps ei söö hommikusööki või oodet.
Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.

20. septembril 2017 kehtestati Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" piirmäär järgmiselt:

sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja
lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Ruumide rent

Üürime lasteaia saali laste huvitegevuse korraldamiseks esmaspäevast kuni reedeni kõikidel nädalapäevadel (õhtul peale lasteaia muusika- ja võimlemistegevuste lõppemist).

Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 8. juunist 2010 nr 1-2/319.

Tallinna Lepatriinu Lasteaia saali kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hind on 6,00 eurot.
Tallinna Lepatriinu Lasteaia kabineti kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hind on 4,00 eurot.

Viimati muudetud 18.10.2021