Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

TALLINNA LEPATRIINU LASTEAIA KODUKORD

TALLINNA LEPATRIINU LASTEAIA KODUKORD

KINNITATUD
R. Subatšjus
Tallinna Lepatriinu Lasteaia hoolekogu
12.11.2018 protokoll nr 6   otsus 1

   

Tallinna Lepatriinu Lasteaia kodukord

  1. Üldsätted

1.1 Tallinna Lepatriinu Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel /est/lepatriinu/
ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3 Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2.  Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1 Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist.

2.2 Lapse kohalolek lasteaias on seotud toitlustamisega, s.t et lasteaias viibiv laps märgitakse kohalolijate nimekirja ning päeva eest arvestatakse toiduraha.

2.3 Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9.00,  kui laps on haige või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb lasteaeda hiljem.

2.4 Lapsed ja vanemad sisenevad ja lahkuvad uksest, millises majapooles asub rühm.

2.5 Lasteaeda sisenedes valib vanem fonoluku paneelil rühma ning rühma töötajaga ühendust saades ütleb lapse nime.

2.6 Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.7 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.  

2.8 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ja teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest. Järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

3.   Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1 Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2 Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, esitab vanem lasteaia direktorile arsti poolt allkirjastatud tõendi, mille alusel koostab toitlustusfirma lapsele erimenüü vastavalt võimalustele. Kui toitlustusfirmal ei ole võimalik mingit toiduainet menüüsse lisada, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.

3.3 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest(häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.5  Lapse lasteaias  haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.6 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise (vajalik kirjalik tõend), võib erandjuhul lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia direktori poolt määratud lasteaia pedagoogiga/dega.

3.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.8 Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, taskurätt/ühekordsed taskurätikud ja vahetuspesu.

3.9 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla (põrandaid mitte määriva) tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.10 Lapsel on eraldi õueriided, kindad, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust (märgistatud lapse nimega).

3.11 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ja salle ning muid ohtlikke detaile.

3.12 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.13  Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteaia õuealal.

4.  Turvalisuse tagamine
 

4.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteaia töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteaia töötajaga lasteaia direktori/juhtkonna loal (kes allkirjastab õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe), või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.3 Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on takistatud.

4.4  Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.5 Vanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad riiviga, et tagada laste turvalisus.

4.6 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaia personali sõidukid ning lasteaeda teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7 Lasteaia värava ees peatumine ja parkimine on keelatud.

4.8  Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.9 Jalgratta või tõukerattaga  võib sõita lasteaia  hoovialal rühma/ lasteaia jalgrattapäeval.  Lapsel on kaasas kiiver ja võimalusel muu turvavarustus.

4.10 Lastele ei anta lasteaeda kaasa mobiiltelefone ja nutiseadmeid (v.a juhul kui tegevus on nädalakavas planeeritud), kuna nende kasutamine häirib õppe-  ja kasvatustegevuse kulgu.

4.11 Lasteaia töötajate ja vanemate kohustus on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteaia direktorit.  

4.12  Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.13  Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.14  Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, tagab teine rühma/lasteaia töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.15 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel ning selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

4.16 Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja kokkuvõtete tegemine on e-keskkonnas.  Lapsevanemad registreerivad end e-keskkonna kasutajaks, kasutusloa annab rühma õpetaja.  

 

OOTAME LASTEVANEMATE AKTIIVSET OSAVÕTTU LASTE IGAPÄVAELU KORRALDAMISEL JA ÜHISÜRITUSTE LÄBIVIIMISEL!

Viimati muudetud 26.02.2024