Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tugivõrgustik

Tugivõrgustik

Tugispetsialist 

1) teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt
2) nõustab ja toetab õpetajat õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel;
3) toetab ja suunab õpilast esile kerkinud probleemide lahendamisel ning kavandab ja viib läbi õpilase erivajadusest tulenevalt sekkumisi ning õpilase arengut, toimetulekut ja sotsiaalset tegevusvõimet toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas ning hindab rakendatud meetmete tulemuslikkust;
4) koostöös teiste tugispetsialistidega nõustab kooli juhtkonda, õpetajaid ja kooli töötajaid erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel, õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ja õpilase toetamiseks sobivate meetmete valikul;
5) nõustab erialase pädevuse piires vanemaid ja perekonda lapse arengu ja toimetuleku toetamisega seotud küsimustes;
6) teeb vajadusel koostööd meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaalvaldkonna jm spetsialistidega õpilasele vajaliku toe pakkumiseks.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127022018010

Tallinna Lepatriinu Lasteaias töötab:

Logopeed
Aire Hansen

[email protected]
Kõneliste erivajadustega laste väljaselgitamine, kõneravi korraldamine ja läbiviimine.


Eripedagoog
Diaana Loit

[email protected]
Eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuetega.
Teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid.
Hindab õppija õpioskuste ja arengu taset, kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt ning õpetab toetavas ja turvalises keskkonnas.Rohkem infot vastuvõtuaegade kohta: https://www.tallinn.ee/et/lepatriinu/lepatriinu-lasteaia-tootajad


Sotsiaalministeeriumi erivajadusega laste tiimi poolt on koostanud infomaterjali „Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?“, mis on mõeldud erivajadusega lapse vanemale. Materjali eesmärk on toetada erivajadusega lapse vanemat ning lihtsustada abi leidmist. Samuti on siin ülevaatlik info spetsialistidele – ülevaade erinevate asutuste rollidest peredele sobivaima toe ja abi leidmisel. 

Infomaterjali leiab ka erivajadusega laste tugisüsteemi reformi veebilehel.
Otseviit infomaterjali allalaadimiseks.
 

Viimati muudetud 15.02.2024