Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sisehindamisaruanne

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 on sisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteasutuse arengukava (Vt Koolieelse lasteasutuse seadus § 91). 

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kahe õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

Tallinna Lepistiku Lasteaia sisehindamisearuanne on leitav siit:

Viimati muudetud 25.10.2021