Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

LIFE URBANSTORM

LIFE URBANSTORM

LIFE URBANSTORM

Rahastamise programm:   EL LIFE programm

Projekti finantseerimine

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 23.08.2018 otsusega nr 112

Projekti kogueelarve: 1 957 843 eurot,  millest Tallinna linna osa 279 751 eurot.

Projekti taust

Eesti jaoks koostatud kliimastsenaariumi kohaselt ootavad meid kliimamuutuste tõttu 2100. aastaks ees olulised muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis. Eestis kasvab keskmine aastane sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel (24%) ja talvel (22%). Juba täna ei suuda olemasolevad sademeveesüsteemid paduvihmadega alati toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused.

Väga oluline osa vastutusest valdkonnas lasub kohalikel omavalitsustel, kes korraldavad sademeveesüsteemide rajamist ja hooldamist oma territooriumil. Sel põhjusel on mõistlik juba praegu suurendada nende võimekust kohaneda kliimamuutustega, eriti nende suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi, sh arendada välja looduspõhiseid sademevee äravoolu lahendusi (lühidalt - SUDS, vt ka lähemalt siit).

Projekti partnerid on Viimsi vald (juhtpartner), Tallinna Kommunaalamet, Balti Keskkonnafoorum ja Eesti Maaülikool.

Projekti eesmärk

Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi.

Projekti tegevused

Projektis osalevad partnerina kaks pilootomavalitsust (Tallinna linn ja Viimsi vald), kus viiakse ellu rida uuenduslikke tegevusi, mis hõlmavad endas nii säästlike sadeveelahenduste testimist kui ka hilisemat rakendamist toetavate metoodikate ja seadusandliku raamistiku väljatöötamist. Projekti peamised tegevused hõlmavad endas muuhulgas kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamist Tallinnale ja Viimsile, säästvate sadeveesüsteemide projekteerimist ja väljaehitamist, tervikliku sadeveesüsteemi juhtimise mudellahenduse väljatöötamist Viimsi valla näitel ning valdkondlike ekspertide teadlikkuse suurendamist läbi õppereiside ja koolituste.

Projekti oodatavad tulemused

  • Kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava on koostatud Tallinna linnale
  • Säästev  sadeveesüsteem on projekteeritud Tallinna linnas välja valitud alal
  • Valdkonna ekspertide teadlikkus on tõusnud
  • Koostatud on tugimaterjalid toetamaks ka teisi Eesti kohalikke omavalitsusi nii kliimamuutuste kohanemise strateegiate koostamises kui ka säästlike sadeveesüsteemide kasutuselevõtus.
  • Arendajate suurenenud valmisolek kasutada säästvaid sademevee  lahendusi.
  • Tallinna ja Viimsi elanike teadlikkuse kasv säästvatest sademevee lahendustest ja kliimamuutustega kohanemisest.

Projekti kestus

1.09.2018- 28.02.2023

Viimati muudetud 23.06.2022