Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalduste ja taotluste blanketid

1. Vanema osast vabastamine

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:

2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (vanema osast kohatasuvabastuse blankettid). 

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.


2. Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemine (lasteasutuse järjekorda lisamine)

Taotluse esitab vanem lasteasutusele kas lasteasutuses kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult, posti teel või riigiportaali kaudu.
Lasteaed soovitab esitada taotlused riigiportaali eesti.ee kaudu. Taotluse vormi leiate siit. 
Ühe pere lapsed samasse lasteaeda
Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda (§ 7 lg 1) lausega „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses“.
Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda koha pere teisele lapsele siis, kui
  1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning
  2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse koha saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.
Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne ja moodustub taotluste esitamise järgi.
Koha pakkumisel sama pere lapsele on teiste järjekorras olevate laste vanematele Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas lasteaia logist näha selgitus „Lasteaias käib sama pere laps“
Lasteaiajärjekorra saab koha vastuvõtmisel säilitada 
Iseteeninduskeskkonnas on nüüd võimalik säilitada lasteaiajärjekorras lapse andmed, kui ta on koha ootel lasteaias, kus käib tema õde või vend. See tähendab, et vanem võib vastu võtta koha pakkumise mõnes teises lasteaias nii, et lapse andmeid soovitud lasteaiajärjekorrast ei kustutata.
Lasteaiajärjekorra säilitamise tingimuseks on:
  1. sama pere laps käib juba valitud lasteaias,
  2. lasteaia nimekirjas oleval ja koha ootele lisatud lapsel ning vähemalt ühel vanemal on sama rahvastikuregistrijärgne aadress Tallinna linnas, mida järjekorda lisamisel ka kontrollitakse.
Vanem või hooldaja näeb iseteeninduskeskkonnas tema hooldusõiguse all olevate laste andmeid. Andmete juurde tekib perekonna märk, millele vajutades avaneb tekst „Soovin lapse andmed säilitada lasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirjas“, mis asendab avaldust. Perekonna märk tekib ainult selle lasteaia juurde, kus käib sama pere teine laps ning on täidetud eelnimetatud tingimused.
Vajutades nupule „Kinnita“ säilitatakse lapse andmed koha taotlejate nimekirjas ka siis, kui koht võetakse vastu mõnes teises lasteasutuses. Juhul, kui peres on rohkem koha ootel olevaid lapsi, kuvatakse perekonna märki kõigi laste järjekorra infos.
Iseteeninduskeskkond asub aadressil https://info.haridus.ee/Lasteaiakoht
Picture

3. Vastuvõtmise avaldus
Avalduse vorm
 
4. Lasteaiast lahkumine
Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest
lahkumise kuupäeva.
Avalduse vorm 

 

Kõiki digitaalselt allkirjastatud taotlusi ja avaldusi saab esitada e-posti aadressile direktor@liikuri.edu.ee

Viimati muudetud 30.03.2022