Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul. Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Vanemate ja lasteaia õpetajateesindaja valitakse hääletamise teel. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega. Esindajate valimine protokollitakse. 

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 
 
Tallinna Liikuri Lasteaia hoolekogu koosseis 2023-2024 õ.a.
Rühma nr. Ees- ja perekonnanimi   e-mail
1. Anne Tomingas lapsevanem [email protected]
2. Daria Mullo lapsevanem  [email protected]
3. Viktoria Tsernoutski lapsevanem [email protected]
4. Mihhail Chaplygin lapsevanem [email protected]
5. Anastassya Kharitonova lapsevanem [email protected]
6. Ljubov Domkova lapsevanem
[email protected]
7. Khristina Turbina lapsevanem [email protected]
8. Jevgenija Selezneva lapsevanem [email protected]
9. Anna Kudrjavtseva lapsevanem
[email protected]
10. Tatjana Antonova lapsevanem
[email protected]
11. Veera Salahutdinova lapsevanem [email protected]
12. Vjatseslav Murov lapsevanem
[email protected]
  Natalia Lebjodkina Õpetajate esindaja [email protected]
  Viktoria Panova Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindaja [email protected]

 
 

Viimati muudetud 21.02.2024