Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul. Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Vanemate ja lasteaia õpetajateesindaja valitakse hääletamise teel. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega. Esindajate valimine protokollitakse. 

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 
 
Tallinna Liikuri Lasteaia hoolekogu koosseis 2023-2024 õ.a.
Rühma nr. Ees- ja perekonnanimi   e-mail
1. Anne Tomingas lapsevanem msffa@mail.ru
2. Daria Mullo lapsevanem  daria.trihno@gmail.com
3. Viktoria Tsernoutski lapsevanem viktoria.tsernoutski@gmail.com
4. Mihhail Chaplygin lapsevanem 914283@gmail.com
5. Anastassya Kharitonova lapsevanem anastassiya.kharitonova@gmail.com
6. Ljubov Domkova lapsevanem
ljubovdomkova@gmail.com
7. Khristina Turbina lapsevanem xristy_t@mail.ru
8. Jevgenija Selezneva lapsevanem jevgenija.selezneva@gmail.com
9. Anna Kudrjavtseva lapsevanem
kudrjavtseva.anna@gmail.com
10. Tatjana Antonova lapsevanem
antonovattj@gmail.com
11. Veera Salahutdinova lapsevanem veera.filimonova@gmail.com
12. Vjatseslav Murov lapsevanem
vjatseslav.murov@gmail.com
  Natalia Lebjodkina Õpetajate esindaja natalia.lebjodkina@liikuri.edu.ee
  Viktoria Panova Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindaja viktoria.panova@tallinnlv.ee

 
 

Viimati muudetud 04.10.2023