Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Isikuandmete töötleja andmetöötl​emise register

Isikuandmete töötleja andmetöötl​emise register

Isikuandmete töötleja andmetöötlemise register

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

 Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:
- vajutate lahtrile „otsing“
- seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
- seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
-  lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

1. Isikuandmete töötleja:
Tallinna Liikuri Lasteaed
Registrikood 75017076
Liikuri 9, 13618 Tallinn
Telefon: 6352467
E-post: [email protected]

2. Viide isikuandmete töötlemise õiguslikule alusele
Lasteaia tööd reguleerivad õigusaktid 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Laste kooliks ettevalmistamine
Kvalifitseeritud alushariduse tagamine
Laste kõneuuringud
Personali värbamine

4. Isikuandmete koosseis
Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress ja lapsevanema soovil edastatud info lapse terviseseisundi või erivajaduse kohta
Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed
Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend, haridust (kvalifikatsiooni) tõendavad dokumendid

5. Isikute kategooriadkelle andmeid töödeldakse
Lapsed
Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad
Personal


6. Isikuandmete allikad
Lapsevanema avaldus
Perearsti poolt väljastatud tõend
Personali avaldused 
Personali tervisekontrollitõendid
Tallinna Haridusameti andmekogu

e-Haigekassa
Haridust tõendavad dokumendid

7. Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud
Tallinna Haridusamet
Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS

Töötamise register
e-Haigekassa
Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)
Pedagoogid
Lasteaia hoolekogu
Nõustamiskomisjon
Uurimisorganid
Kohus
KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakondTallinna Liikuri Lasteaia andmekaitsetingimused
 
Tallinna Lasteaed Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

​Eriliigilistest andmetest töötleme lapse terviseandmeid, et tagada lapsele sobivaimad hoiu- ja õppetingimused.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:
- avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
- lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
- nõusolek. Nõusoleku vorm asub ELIIS -> Minu laps -> Nõusolekud

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil  https://www.eliis.ee/
Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse Postipoiss veebipõhine dokumendihaldustarkvara.
Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.
 
Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel
Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asitus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.
Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.
Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.
Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].
Tallinna Liikuri Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Ilona Djukareva, e-mail i[email protected]

Viimati muudetud 26.10.2022