Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine, arenguvestlus, koolivalmidus

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine, arenguvestlus, koolivalmidus

Tallinna Liikuri Lasteaias on laste arengu hindamine  ja analüüsimine plaanipärane ja pidev protsess ning lapsest lähtuv.  Lapse arengut jälgitakse ja hinnatakse igapäeva toimingute, vabamängu ja õppe- ning kasvatustegevuste käigus.
Lapse arengu hindamise meetoditeks on vaatlus, vestlus, intervjuu, laste tööd, testid ja teised arengu hindamise vahendid.
Kaks korda õppeaastas rühmõpetajad  hindavad  igas vanuses lapse üldoskusi ning õppe-  ja kasvatustegevustega seotud oskusi lapse arengukaardi alusel.
Üks kord aastas (kevadel) rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, ujumisõpetaja  hindavad lapsega õppekava omandamist  kokkuvõtlikke tegevuste ja testimise alusel.
Kaks korda aastas viiakse läbi ning fikseeritakse lapse antropomeetrilisi näitajaid
Õppeaasta alguses lapsevanematel on võimalus lisada omapoolseid ettepanekuid ja soove järgnevaks õppeperioodiks, täites oma lapse  kohta individuaalse arenguplaani. Rühmaõpetajad lisavad arenguplaani omapoolseid planeeritud  tegevusi lapse arengu toetamiseks. Tagasiside lapse arengust antakse arenguvestlusel.
Arenguvestlus toimub vähemalt kaks korda õppeaastas, vajadusel rohkem, kus räägitakse lapse edasijõudmisest, õppimise tulemustest ning selgitatakse välja lapsevanema seisukohad ja  ootused lapse arengu suhtes. Lapse arenguvestlusest tehakse kirjalik kokkuvõte.
Logopeediline abi kõneprobleemiga lapsele
Tallinna Liikuri Lasteaias toimub häälduse korrektsioonitöö kõikides aiarühmades.
Kaks korda aastas (septembris ja mais) lasteaias logopeed viib läbi laste hääldamise uuringu. Uuringus osalevad kõikide rühmade lapsed alates 3. eluaastast. Logopeedi abi vajavate laste kohta  täidetakse individuaalne kõnekaart ning terveks aastaks koostatakse hääldamise korrigeerimise plaan. Lapsed käivad logopeedi juures individuaalsetes tundides kaks korda nädalas.
Koolivalmiduse hindamine
Koolivalmiduse hindamine toimub lapse arengu analüüsimise põhjal ning kaks korda õppeaasta jooksul -sügisel ja kevadel. Lisahindamine toimub jaanuaris, et oleks võimalik last pere kaudu toetada, kui tal on raskusi kooliks ettevalmistumisega.
Koolivalmiduse analüüsimise tulemused tutvustatakse lapsevanematele arenguvestlusel.
Lapse arendamisega tegelenud õpetajad ja spetsialistid õppeaasta lõpuks (mais) koostavad
kokkuvõtte laste koolivalmiduse tulemusest, see märgitakse koolivalmiduskaardile.
Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lapse lasteasutusest lahkumisel. Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.
Kui lapsevanem soovib panna kooli koolikohustuslikust east nooremat last, väljastab lasteaed hinnangu tema lapse koolivalmiduse kohta.
Kui lapsevanem soovib koolikohustuse täitmise algust edasi lükata, koostavad pedagoogid lapse kohta iseloomustuse esitamiseks nõustamiskomisjonile.

Viimati muudetud 05.03.2021