Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Missioon, visioon, põhiväärtused

Lasteaia missioon
Perekonda toetav, lapse individuaalsust arvestav ja alusharidust võimaldav lasteaed, kus kasvavad õnnelikud lapsed.

Lasteaia visioon
Lasteaed on teadmiste ja rõõmu allikas lapsele, lapsevanemale ja töötajale.

Lasteaia põhiväärtused

 • Lapsekesksus – arvestame iga lapse võimeid, oskusi, kodust olukorda, toetame iga lapse arengut
 • Turvalisus ja hoolivus – loome turvalise ja kiusamisest vaba õpi- ja töökeskkonna, väljendame empaatiat ja abivalmidust üksteise suhtes
 • Loovus ja ettevõtlikkus – väärtustame ja toetame loovust ja ettevõtlikkust
 • Terviseedendus – aitame kaasa laste ja töötajate füüsilise ja vaimse heaolu saavutamisele
 • Koostöö – tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, tunneme koostööst rõõmu, osaleme haridusvaldkonna võrgustikes
 • Avatus – huvigruppide parima informeerimise eesmärgil kasutame e-võimalusi, tutvustame oma edulugusid, oleme avatud muutustele
 • Elukestev õpe – arendame lastes õpihuvi, õpime koos
 • Keskkonnasõbralikkus – mõtleme ja tegutseme jätkusuutlikul

Lasteaia eripära ja tugevad küljed

 • laste kakskeelsuse toetamine on lasteaia üheks tähtsamaks prioriteediks: eesti keele kasutamine toimub aiarühmades planeeritud õppetegevuste, rutiintegevuste ja mängude ajal; töötavad osalise mudeliga keelekümblusrühmad ( 6., 8., 11. rühm);  
 • "Professionaalne eesti keele õpetaja rühmas" projektis osalemine. Kolmas õpetaja juhendab lapsi eesti keeles  (5., 7., 9., 10., 12. rühm)
 • laste tervise edendamine läbi liikumistegevuste basseinis ja õues;
 • perede rahvuskultuuride toetav keskkond ja eesti kultuuri atraktiivne tutvustamine;
 • traditsiooniliste ja innovaatiliste õppemetoodikate kasutus (sealhulgas #EduInnoLab projektis osalemine);
 • teatritegevus emakeele arendamiseks ja eesti keele õppimiseks;
 • koostööprojektid Eesti ja välispartneritega kogemuste vahetamise eesmärgil.

 

 

Viimati muudetud 19.10.2022