Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Liikuri Lasteaia tegevuskava eesmärgid

Tegevuskava 2021-2022
KINNITATUD
Tallinna Liikuri Lasteaia direktori
26.08.2021 käskkirjaga nr 1-2/5


2021/2022 õppeaasta eesmärgid

  • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava turvalise kasvukeskkonna loomine.
  • Tervise väärtustamine ja sellega seotud erinevate tegevuste korraldamine.
  • Oma rahvuskultuuri traditsioonide põhjal Еesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
  • Keskkonnateadliku käitumismudeli rakendamine õppeprotsessis.
  • Õuesõppe rakendamine ja väärtustamine õppeaias ja muusikaaias.
  • Lastevanematega igakülgse koostöö arendamine erinevate vormide kaudu.
  • Personali kaasamine töörühmade töösse lasteaia arengu planeerimiseks ja arendustegevuseks.
  • Partnerlussuhete arendamine teiste haridusasutustega erinevate digitegevuste, keskkonnahariduslike ja tervist edendavate tegevuste kavandamiseks ning kogemuste vahetamiseks.

Viimati muudetud 09.12.2021