Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Liikuri Lasteaia tegevuskava eesmärgid

 

Tegevuskava 2022-2023
 
KINNITATUD
Tallinna Liikuri Lasteaia direktori
01.09.2022 käskkirjaga nr 1-2/1

 

2022/2023 õppeaasta eesmärgid

  • Lasteaia eduka tegutsemise toetamine, personali aktiivne kaasamine asutuse arendustegevusse
  • Personali pühendumine pidevale arengule ja enesemotivatsiooni tõstmine läbi positiivse meeskonnatöö.
  • Laste keskkonateadlikkuse suurendamine läbi igapäevatoimingute.
  • Eesti keele õppetamine mitmekesiselt, mänguliselt ja lastele huvitavalt.
  • Õigeaegne laste erivajaduste märkamine ja lapse ning pere toetamine.
  • Väärtuskasvatuse, tervisekasvatuse ja robootika tegevuste rakendamine igapäevasesse õppe -ja kasvatustegevustesse.
  • Aiarühmades 5.,7., 9.,12 „Kiusamisest vabaks“programmi kasutamise laiendamine.
  • Huvigruppide kaasamine, lasteaia positiivse imidži kujundamine ja avatus.
  • Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.
  • Laste arengu soodustava ja turvalise kasvukeskkonna loomine ja asutuse materiaal-tehnilise baasi arendamine.

Viimati muudetud 15.09.2022