Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. aadressil liivaku@liivaku.edu.ee 

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusele nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel, pöörduge Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist: Merike Kivimäe, telefon 6404 978  

Viimati muudetud 05.04.2023