Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetöö korraldus      Lasteaia elu aitab süsteemselt, eesmärgistatult ja järjepidevalt korraldada
     arengukava ning õppeaasta tegevuskava.

     Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia õppekava alusel, jälgides iga lapse
     individuaalsust

     Õppe-ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:

 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

     Kõik need valdkonnad on tihedalt omavahelises seoses ning õpetavad  lapsi osadest
     tervikut looma. Üks valdkond toetab teist ning aitab õpitut kinnistada ja edasi
     arendada.

     Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • Turvalisus - päevakava arvestav, eduelamusi pakku
 • Kodulooline – läbi aastaaegade, ümbritseva elu, rahvakultuuri
 • Järjepidev – lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale; sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut jälgiv
 • Lastepärasus – õppimine läbi mängu, näitlemise, vaatlemise, uurimise, võrdlemise, katsetamise
 • Individuaalsust arvestav – iga laps on ainulaadne
 • Koostöö – laps, lapsevanem, lasteaia töötaja
 • Õppekava avatus – võimalik muuta 

 

                 

Viimati muudetud 10.09.2021