Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiakoha taotlemine, avalduste vormid, lasteaiast lahkumine

Lasteaiakoha taotlemine, avalduste vormid, lasteaiast lahkumine

Lasteaiakohta on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas.

Tallinna linna munitsipaallasteaeda saab kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Taotluses näete, mitmes on teie laps valitud lasteaedade nimekirjas. Samuti näete selle liikumist lasteaedade ootenimekirjades edaspidi.

Taotlust on võimalik esitada ka direktorile lasteaias koha peal (vastuvõtu taotlus, .pdf, täidetav tarkvaraga Adobe Reader) või saata e-postiga (digiallkirjastatud).

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda. Saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi.

Lapsevanem peab tagama oma andmete õigsuse (sh. e-posti aadress). Kohapakkumised tulevad andmekogust elektrooniliselt ning vanema poolt esitatud e-posti aadressi(de)le.

ÜHE PERE LAPSED SAMASSE LASTEAEDA
Lisaks eelpooltoodule säilitatakse koha taotlejate nimekirjas nende lasteasutuses juba käiva (te) lapse/laste andmed, kui vanem soovib panna oma lapse lasteasutusse, kus juba käib/ käivad sama pere laps (ed). Sealjuures kehtib tingimus, et kõigi laste elukohaandmed rahvastikuregistris on samal aadressil. Vanem saab iseteeninduskeskkonnas  siduda lapsed või esitada lasteaia direktorile avalduse.

Avalduse leiad SIIT

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017  otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra“ § 7 lõiget 1

lausega, „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“;

LASTEAEDA KOHA SAAMINE JA SELLEST TEAVITAMINE

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vanemate teavitamine koha saamisest toimub Tallinna hariduse infosüsteemis. Vanemad saavad koha kinnitada, edasi lükata või loobuda  iseteeniduskeskonnas või saates kirja lasteaia e-postile.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda ja lahkumist reguleerib "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

LASTEAIAST LAHKUMINE

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.

Avalduse leiad SIIT

Avalduse saab täita lasteaias kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatuna lasteaia e-postile.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31.augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Viimati muudetud 21.02.2024