Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu Lille lasteaias

Lasteaiatasu koosneb kahest osast:

TOITLUSTUSTASU arvestatakse kohal käidud päevade järgi

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

Alates 01.01.2023 on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Alates 01.02.2023 on Tallinna Lille Lasteaia hoolekogu otsuse alusel lapse toiduraha maksumus päevas:
1,6-3 a ( sõimerühm)     2,70 €  3 toidukorda
3-7 a ( aiarühm)              3,00 € 3 toidukorda 

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem. Erandjuhul vabastatakse vanem üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU 

Tallinnas on lasteaia kohatasu ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% ja ujulaga lasteaedades 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.  Peredele, kus laps ja tema vanem ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2022 rahvastikuregistri järgselt Tallinna elanikud, kompensatsioon ei laiene. Sel juhul on kohatasu 2023. aastal 88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias.

2023. aastal on Tallinna elanikele osalustasu suurus 71,25 kalendrikuus.
Vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta on linnaelanikule 17,20 € ja ujulaga lasteaias 18,89 €   kuus. 

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr 

 • Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.
 • Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

OSALUSTASU vabastus

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

 • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on 724,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 579,99 eurot;)

  2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1304,98 eurot;
  3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1884,97 eurot;
  4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2464,96 eurot;
  5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 3044,95 eurot

 • Pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.
  * Sissetuleku alusel esitatud avalduse korral rakendatakse kohatasu vabastus vanemale kõikide lasteaias käivate pere laste osas, kes avalduse esitamise hetkel elavad vanemaga rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia nimekirjas (laps on lasteaia nimekirjas rühma registreerimise alguskuupäevast). 
 • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormi leiad siit). 

Arve

 • Esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Tasumisele kuuluvat summat mitte muuta!
 • Arve tasumiseks võib sõlmida püsimakselepingu.
 • Küsimuste korral pöörduge direktori poole -toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud andmete täpsustamiseks. Arvete saatmise ja tasumiste osas kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil myyk@tallinnlv.ee .

Viimati muudetud 22.08.2023