Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu Lille lasteaias

Lasteaiatasu Lille lasteaias

Lasteaiatasu koosneb kahest osast:

TOITLUSTUSTASU arvestatakse kohal käidud päevade järgi

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

Alates 01.01.2024 on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,05 eurot päevas.

Alates 01.01.2024 on Tallinna Lille Lasteaia hoolekogu otsuse alusel lapse toiduraha maksumus päevas:
1,6-3 a ( sõimerühm)     2,75 €  3 toidukorda
3-7 a ( aiarühm)              3,05 € 3 toidukorda 

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem. Erandjuhul vabastatakse vanem avalduse alusel üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK  KOHATASU 

Tallinnas on lasteaia kohatasu ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% ja ujulaga lasteaedades 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.  Peredele, kus laps ja tema vanem ei ole 31. detsembriks 2023 rahvastikuregistri järgselt Tallinna elanikud, kompensatsioon ei laiene. Sel juhul on kohatasu 2024. aastal  100,04 eurot tava- ja 109,88 eurot ujulaga lasteaias.

2024. aastal on Tallinna elanikele osalustasu suurus 71,25 kalendrikuus.
Vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta on linnaelanikule 28,79 € ja ujulaga lasteaias 31, 62€   kuus. 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 • Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.
 • Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

KOHATASU vabastus

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

 • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas
* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 819,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 655,99 eurot.

2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1475,98 eurot;
3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2131,97 eurot;
4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2787,96 eurot;
5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 3443,95 eurot.

Pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond. 
 
* Sissetuleku alusel esitatud avalduse korral rakendatakse kohatasu vabastus vanemale kõikide lasteaias käivate pere laste osas, kes avalduse esitamise hetkel elavad vanemaga rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia nimekirjas (laps on lasteaia nimekirjas rühma registreerimise alguskuupäevast). 
 • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil; teise või kolmanda lapse  kohatasuvabastused ei lõppe automaatselt ära õppeaastaga, vaid kehtivad kuni lapsed käivad lasteaias. Uut kohatasu vabastuse taotlust ei pea esitama iga õppeaasta uuesti;
 • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile. 

Kohatasuvabastuse taotlused munitsipaallasteaias

Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine Avaduse vorm
Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine Avalduse vorm
Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine Avalduse vorm

Arve

 • Esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Tasumisele kuuluvat summat mitte muuta!
 • Arve tasumiseks võib sõlmida püsimakselepingu.
 • Küsimuste korral pöörduge direktori poole -toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud andmete täpsustamiseks. Arvete saatmise ja tasumiste osas kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil [email protected] .

Viimati muudetud 21.02.2024